Główne menu

Tabela finansowa dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Osie priorytetowe/Priorytety inwestycyjneAlokacja w EURNabory wniosków (termin ogłoszenia)
I Przedsiębiorstwa i innowacje (EFRR) 7 500 000  
PI 1.3 Rozwój przedsiębiorczości 7 500 000 Czerwiec 2016
II Technologie informacyjno-komunikacyjne (EFRR) 4 000 000
PI 2.1 E-usługi publiczne 4 000 000 Grudzień 2015
III Gospodarka niskoemisyjna (EFRR) 28 500 000  
PI 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym 14 500 000 Styczeń 2016

Lipiec 2016

PI 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych 14 000 000 Kwiecień 2016

Listopad 2016

IV Środowisko i zasoby (EFRR) 15 500 000  
PI 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa 8 000 000 Maj 2016
PI 4.3 Dziedzictwo kulturowe 4 000 000 Listopad 2015 
PI 4.4 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych 3 500 000 Kwiecień 2016

Październik 2016

V Transport (EFRR) 13 000 000  
PI 5.1 Drogowa dostępność transportowa 10 000 000

Listopad 2015

PI 5.2 System transportu kolejowego

3 000 000

Projekty zidentyfikowane w Strategii ZIT AJ w trybie pozakonkursowym

VI Infrastruktura spójności społecznej (EFRR)

12 500 000

 

PI 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

2 500 000

Marzec 2016

Wrzesień 2016

PI 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

10 000 000

Czerwiec 2016

Wrzesień 2016

VII Infrastruktura edukacyjna (EFRR)

6 000 000  

PI 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową, gimnazjalną

3 500 000

Luty 2016

Grudzień 2015

PI 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową

2 500 000

Luty 2016

Marzec 2016

Podsuma EFRR

87 000 000

 

VIII Rynek pracy (EFS)

3 180 905

 

PI 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

3 180 905

Październik 2015

Październik 2016

IX Włączenie społeczne (EFS)

8 614 949

 

PI 9.1 Aktywna integracja

6 626 884

Wrzesień 2015

Styczeń 2016

Sierpień 2016

PI 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych

1 988 065

Grudzień 2015

X Edukacja (EFS)

14 579 146

 

PI 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

3 711 055

Październik 2015

Listopad 2016

PI 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji  podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

6 891 960

Styczeń 2016

PI 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

3 976 131

Styczeń 2016

Czerwiec 2016

Podsuma EFS

26 375 000

 

Razem EFRR + EFS

113 375 000

 

 

Terminy naborów w roku 2016 mogą ulec zmianom.

W priorytetach 1.1., 1.2., 1.4., 1.5 w Osi Priorytetowej Przedsiębiorstwa i innowacje wnioski nie będą podlegały ocenie zgodności ze Strategią ZIT AJ i będą wdrażane bezpośrednio przez IZ RPO (dot. 1.1) i DIP (pozostałe) – nabory horyzontalne.

Kolaż 1 ze zdjęć z gmin AJ Kolaż 3 ze zdjęć z gmin AJ Kolaż 2 ze zdjęć z gmin AJ