Główne menu

30.09.2016 Kategoria: Szkolenia i konferencje, Szkolenie, Wiadomości

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniami o konkursach nr:

Ww. konkursy mają na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, dot. poddziałań: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI oraz 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF; 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ – Schemat 6.1 D i E

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • domy pomocy społecznej;
  • podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy;
  • ośrodki wsparcia;
  • placówki wsparcia dziennego
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  • podmioty zajmujące się całodobową/dzienną opieką osób starszych/przewlekle chorych/niepełnosprawnych.

UWAGA! Zmiana lokalizacji spotkań

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się  12 października 2016 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 100, o godz. 10:00.

Szczegóły: link

Kolaż 1 ze zdjęć z gmin AJ Kolaż 3 ze zdjęć z gmin AJ Kolaż 2 ze zdjęć z gmin AJ