Główne menu

Strategia ZIT AJ

  1. Załacznik nr 1 do Strategii ZIT AJ

  2. Załącznik nr 2 do strategii ZIT AJ


Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zaakceptowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 27 lutego 2017 r.

  1. Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD 2014-2020

  2. Załącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020

  3. Załącznik SZOOP nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020

  4. Załącznik SZOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

  5. Załącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020

  6. Wykaz zmian wprowadzonych do SZOOP WD v.19 zaakceptowany przez zarząd Województwa Dolnoślaskiego w dniu 27 lutego 2017r.
  7. Uchwała SZOOP WD v19

Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności EFRR (obowiązują od 21 stycznia 2017 r.)

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020


Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Podręcznik Beneficjenta SL 2014- v.1.6- obowiazuje od 17.02.2017
Załącznik nr 1 do Podręcznika Beneficjenta SL2014_- Wkład_niepieniężny_rozliczanie_v.1.0

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020- grudzień 2016

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 i Oś Priorytetowa 9


Poradnik KE: Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych


Poradnik "Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępnści dla osób z niepełnosprawnościami"


Program Pomoc Techniczna 2014-2020


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR


Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Pomoc Techniczna 2014-2020


Prognoza oddziaływania na środowisko RPO WD 2014-2020


Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - obowiązujący od 27 października 2016

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - wersja archiwalna, obowiązująca do 26 października 2016 


Uchwała nr 42 KM RPO WD z dn. 8 września 2016 ws. zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020

  1. Załącznik do uchwały – Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014 – 2020


Analiza finansowa na potrzeby aplikacji o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 – przykłady


Ramowa struktura studium wykonalności


Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych i mieszanych instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim w okresie programowania UE 2014-2020