Główne menu

Strategia ZIT AJ
Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Wytyczne

Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności EFRR (obowiązują od 21 stycznia 2017 r. do 25 lipca 2017)- archiwalne

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności EFRR (obowiązują od dnia 26.07.2017 r.)- obowiazujące

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020- obowiązujące od 30.03.2017

Poradniki
Inne

Program Pomoc Techniczna 2014-2020


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR


Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Pomoc Techniczna 2014-2020


Prognoza oddziaływania na środowisko RPO WD 2014-2020


Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - obowiązujący od 27 października 2016

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - wersja archiwalna, obowiązująca do 26 października 2016 

Wykaz zmian z dnia 27.10.2016r.


Uchwała nr 57/17 KM RPO WD z dn. 5 maja 2017 ws. zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020

  1. Załącznik do uchwały – Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014 – 2020


Analiza finansowa na potrzeby aplikacji o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 – przykłady


Ramowa struktura studium wykonalności


Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych i mieszanych instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim w okresie programowania UE 2014-2020

 

Informator nr 1 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 31.01.2017

Informator nr 2 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 15.03.2017

Informator nr 3 dot. naborów "Wnioskuj i działaj"- 15.05.2017

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFRR)- obowiazująca od 16.05.2017