Rozmiar tekstu:
 • Tekst standadowej wielkości
 • Tekst dużą czcionką
 • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniami o konkursach nr:

Ww. konkursy mają na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, dot. poddziałań: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI oraz 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF; 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ – Schemat 6.1 A i B

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • domy pomocy społecznej;
 • podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy;
 • ośrodki wsparcia;
 • placówki wsparcia dziennego
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • podmioty zajmujące się całodobową/dzienną opieką osób starszych/przewlekle chorych/niepełnosprawnych.

UWAGA! Zmiana lokalizacji spotkań

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się  26 października 2016 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 100, o godz. 10:00.

Szczegóły - link