Rozmiar tekstu:
 • Tekst standadowej wielkości
 • Tekst dużą czcionką
 • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniami o konkursach nr:

Ww. konkursy mają na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, dot. poddziałań: 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego; 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej – Schemat 6.3 A i C

O dofinansowanie w ramach konkursów mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • instytucje kultury;
 • LGD;
 • zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;
 • podmioty lecznicze.

UWAGA! Zmiana lokalizacji spotkań

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się  25 października 2016 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 100, o godz. 10:00.

Szczegóły: link