Rozmiar tekstu:
 • Tekst standadowej wielkości
 • Tekst dużą czcionką
 • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 2.1 E-usługi publiczne, poddziałania 2.1.3 E-usługi publiczne – ZIT AJ dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne RPO WD 2014-2020

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z konkursem nr RPDS.02.01.03-IZ.00-02-047/15 dla ZIT AJ.

Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, dot. poddziałania 2.1.3 E-usługi publiczne- ZIT AJ .

W ubieganiu się o dofinansowanie mogą brać udział następujące podmioty wyszczególnione w SzOOP RPO WD, tj:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej;
 • instytucje kultury, ich związki i porozumienia;
 • organizacje pozarządowe (w tym organizacje turystyczne oraz LGD);
 • uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
 • jednostki naukowe;
 • jednostki badawczo-rozwojowe;
 • służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne;
 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej – dla projektów o zasięgu regionalnym;
 • porozumienia ww. podmiotów.

   

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 18 stycznia 2016 r. w sali konferencyjnej nr 122 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5 o godz. 10:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/spotkanie-informacyjne-dot-dzialania-2-1-e-uslugi-publiczne-2/