Główne menu

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę- Promenada Jagniątkowa.
RPDS.04.04.03-02-0007/17
Wartość projektu: ponad 2 miliony zł
Wartość dofinansowania: prawie 800 tysięcy zł


Przedmiotem projektu jest utworzenie turystycznego szlaku pieszo-rowerowego o dł. 2,52km z małą architekturą i oznakowaniem oraz edukacja ekologiczna w celu ochrony, udostępnienia i promowania potencjału turystycznego lokalnych zasobów przyrodniczych, służącego zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo. Zakres projektu:
1. Roboty budowlane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”: budowa szlaku turystycznego z oświetleniem LED zasilanym OZE wraz z montażem małej architektury (ławki z koszem na śmieci) w wyznaczonych miejscach odpoczynku na trasie oraz oznakowaniem szlaku tabliczkami kierunkowymi ze znakami QR CODE.
2. Edukacja ekologiczna: wycieczka edukacyjna, ulotki z mapą szlaku oraz atrakcjami przyrodniczymi, tablice z mapą szlaku oraz znakiem QR CODE, zakładka na stronie www miasta z opisem atrakcji i zasobów przyrodniczych oraz mapą szlaku do pobrania on-line.
3. Informacja i promocja: tablice informacyjno- promocyjne, wystawa fotograficzna.