Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Aktywni na rynku pracy!

Beneficjent: Fundacja "Optimo Modo"
Tytuł projektu: Aktywni na rynku pracy!
RPDS.09.01.03-02-0005/17
Wartość projektu: prawie 800 tysięcy zł
Wartość dofinansowania: ponad 750 tysięcy zł

Celem niniejszego projektu jest aktywna integracja 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz zatrudnienia. W ramach projektu zaplanowano:
a) usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
b) poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
c) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.
d) staże zawodowe

Uczestnikami projektu będzie 60 osób, w tym: 27 kobiet i 33 mężczyzn z następujących gmin: Piechowice, Szklarska Poręba, Podgórzyn, Stara Kamienica. Uczestnicy projektu to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej.