Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk

Beneficjent: Gmina Mirsk
Tytuł projektu: Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk
RPDS.06.03.03-02-0004/16
Wartość projektu: ponad 2,3 miliona zł
Wartość dofinansowania: prawie 1,4 miliona zł


Przedmiotem projektu jest remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Mirsku. Remont budynków ma na celu przywrócenie właściwego stanu estetycznego, poprzez remont elewacji i dachu 18 budynków w Mirsku. Budynki zostaną odnowione, dzięki czemu istniejące zasoby mieszkaniowe utrzymane zostaną na wyższym poziomie technicznym, co podniesie komfort mieszkańców Śródmieścia. Uzyskane dzięki projektowi walory przestrzenne i kulturowe dynamizować będą rozwój społeczny i gospodarczy na obszarach zdegradowanych. Przyczyni się to do zwiększenia atrakcyjności budynków, a także poprawi estetykę centrum miasta i zwiększy jego prestiż. Projektem objęte będzie 13 wpisanych do rejestru zabytków budynków wielorodzinnych mieszkalnych zlokalizowanych przy Pl. Wolności 13, 14, 21, 30, 32, ul. Kościelna 2, ul. Betleja 2, 6, 10, 13, ul. Mickiewicza 13, ul. Kościuszki 10, ul. Podchorążych 17. Projektem objętych będzie 5 budynków położonych w strefie „A” ochrony konserwatorskiej i ujętych lub planowane do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się przy ul. Podchorążych 21, 25, ul. Mickiewicza 3, 4, ul. Zdrojowa 1-3.