Główne menu

Komunikat w sprawie zamieszczonego na stronie Regulaminu pracy KOP dla naborów RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19, RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19, RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19

IZ RPO WD informuje, że na stronach internetowych w zakładkach z ogłoszeniem naborów RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19, RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19, RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19 omyłkowo został zamieszczony Regulamin pracy KOP z dnia 18 marca 2019 r. (data sporządzenia) zamiast Regulaminu pracy KOP z dnia 25 marca 2019 r. (data zatwierdzenia). Jedyną różnicą w dokumentach jest data – zatwierdzenia oraz obowiązywania Regulaminu w wersji 5.1. W związku z powyższym Regulamin pracy KOP z datą jego zatwierdzenia zostaje dodatkowo zamieszczony w zakładkach dla ww. naborów. Omyłka ta pozostaje bez wpływu na proces oceny i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ww. naborach.

Regulamin pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-2020 z dnia 25.03.2019 r.