Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Komunikat w sprawie konkursu nr RPDS.03.03.03-IZ.00-02-149/16 w Działaniu 3.3 typ 3.3 B projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wersja komunikatu do pobrania

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach działania 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AJ, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu pn. wyciąg z kryteriów wyboru projektów (zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późniejszymi zmianami) obowiązujących w konkursach nr RPDS.03.03.01-IZ.00-02-147/16, nr RPDS.03.03.02-IZ.00-02-148/16, nr RPDS.03.03.03-IZ.00-02-149/16 w sekcji Kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AJ umieszczono omyłkowo niewłaściwe kryteria.

W związku z powyższym, kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AJ, obowiązujące w konkursie nr RPDS.03.03.03-IZ.00-02-149/16 otrzymują brzmienie:

 

Kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AJ

 

Liczba możliwych do zdobycia punktów – 55  pkt. co stanowi 50% wszystkich możliwych do zdobycia punktów podczas całego procesu oceny.

I sekcja – ocena ogólna

                             EFRR i EFS:

 

a

b

c

d

e

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

 

Opis znaczenia kryterium

Waga kryterium %

1

Ocena zgodności projektu ze Strategią ZIT

Weryfikacja czy projekt wpisuje się w strategię ZIT

TAK/NIE

 

Kryterium obligatoryjne (kluczowe) – niespełnienie oznacza odrzucenia wniosku

 

2

Poprawność doboru wskaźników

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wybrane wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres rzeczowy projektu,
a założone do osiągnięcia wartości są realne do osiągnięcia (nie zostały sztucznie zawyżone lub zaniżone)

 

Kryterium dotyczy wskaźników zapisanych w Strategii ZIT wynikających z Porozumienia[1].

W przypadku braku wskaźników wynikających z Porozumienia w kryterium tym weryfikowane będą również inne adekwatne dla danego naboru wskaźniki (określone w regulaminie konkursu).

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

 

Kryterium obligatoryjne (kluczowe) – niespełnienie oznacza odrzucenia wniosku

 

Możliwość jednorazowej korekty

 

3

Wpływ projektu na  realizację Strategii ZIT

Weryfikowany będzie faktyczny wpływ przedsięwzięcia na minimalizację negatywnych zjawisk  opisanych w  Strategii ZIT oraz faktyczny wpływ projektu na realizację zamierzeń strategicznych ZIT. Sprawdzana  będzie zbieżność zapisów dokumentacji aplikacyjnej z zapisami Strategii ZIT. Ocena w tym aspekcie będzie opisowa i będzie zawierała szczegółowe  uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów. Każdorazowo w regulaminie konkursu będzie wykazane jakie elementy będą brane pod uwagę przy ocenie tego kryterium (zakłada się, że będą to różne czynniki adekwatne do danego typu projektów).

Kryterium punktowe

(Liczba możliwych do zdobycia punktów: 27,5 pkt)

 

 

50%

4

Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT wynikających z Porozumienia

Weryfikowany będzie poziom wpływu wskaźników zawartych w projekcie na realizacje wartości docelowych wskaźników Strategii ZIT wynikających z Porozumienia. (wskaźników Ram Wykonania i pozostałych z RPO). Każdorazowo w regulaminie konkursu będzie określane, jakie wskaźniki będą brane pod uwagę przy tym kryterium, a także ustalana będzie waga poszczególnych wskaźników oraz progi wartości wskaźnika niezbędne dla przyznania punktów.

W przypadku braku wskaźników wynikających z Porozumienia (dot. również sytuacji, gdy brak jest tylko wskaźnika produktu lub rezultatu) w kryterium tym będą brane pod uwagę inne adekwatne dla danego naboru wskaźniki (określone w regulaminie konkursu).

Kryterium punktowe

(Liczba możliwych do zdobycia punktów: 22 pkt)

 

40%

5

Komplementarny charakter projektu

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem , które zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji, bądź zostały zgłoszone w ramach tego samego naboru.

Projekty te mogą polegać na wykorzystywaniu efektów realizacji innego projektu, wzmocnieniu trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją drugiego, bardziej kompleksowym potraktowaniem problemu m.in. poprzez zaadresowanie projektu do tej samej grupy docelowej, tego samego beneficjenta, tego samego terytorium, uzależnienia realizacji jednego projektu od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia itd.

Kryterium punktowe

(Liczba możliwych do zdobycia punktów: 5,5 pkt)

 

10%

 

 

Punktacja do kryterium nr 3 Wpływ projektu na  realizację Strategii ZIT

 

 

Wyszczególnienie – stopień istotności czynnika/elementu

Zgodność projektu z rejestrem zabytków/ historycznym układem urbanistycznym/gminną ewidencją zabytków;

 

Wiek zabudowy

której dotyczy projekt

 

Kompleksowość

projektu

Wpływ projektu na realizację adekwatnych celów i wsparcie działań wskazanych w Strategii ZIT AJ

0 (brak wpływu i wpływ nieznaczący)

Projekt nie obejmuje budynków zabytkowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Konserwatora Zabytków we Wrocławiu/ położonych na obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu /wpisanych do gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez właściwą gminę - 0 pkt.

 

 

 

nd

 

 

 

 

 

 

Projekt obejmuje

jeden budynek

0 pkt

 

 

 

0 pkt

25% maksymalnej oceny (niski wpływ)

Projekt obejmuje w części budynki zabytkowe wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu lub w części budynki położone na obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu lub w części budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez właściwą gminę

1,75 pkt

 

 

 

nd

Projekt obejmuje

co najmniej  2 budynki

 1,75 pkt

 

 

 

 

1,625 pkt

50% maksymalnej oceny (średni wpływ)

Projekt obejmuje wyłącznie budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez właściwą gminę

3,5 pkt

 

Budynki powstałe od

1945 r. do końca 1990 r.

 

3,5 pkt

 

Projekt obejmuje co najmniej 3 budynki

3,5 pkt

 

3,25 pkt

100% maksymalnej oceny (wysoki wpływ)

Projekt obejmuje wyłącznie budynki zabytkowe wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu lub budynki położone na obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

7 pkt;

 

 

 

Budynki powstałe przed

1945 r.

7 pkt

 

 

 

Projekt obejmuje co najmniej 4 budynki

7 pkt

 

 

 

6,5 pkt

Waga danego kryterium

25,45 %

25,45 %

25,45 %

23,65 %

Ocena: (max 27,5 pkt. – 100%)

7 pkt

7 pkt

7 pkt

6,5pkt

 

 

Punktacja do kryterium nr 4 Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji

m2

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii

szt.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

 

 

 

tony równoważnika CO2

0 (brak wpływu i wpływ nieznaczący)

do 200

0 pkt

do 3

0 pkt

 

do 8

0 pkt

25% maksymalnej oceny (niski wpływ)

powyżej 200 do 500

1,75 pkt

powyżej 3 do 7

1,75

powyżej 8 do 20

2 pkt

50% maksymalnej oceny (średni wpływ)

powyżej 500

do 1000

3,5 pkt

powyżej 7 do 15 3,5 pkt

powyżej 20 do 40

4 pkt

100% maksymalnej oceny (wysoki wpływ)

powyżej 1000

7 pkt

powyżej 15

7 pkt

powyżej 40

8 pkt

Waga danego wskaźnika

31,82 %

31,82 %

36,36  %

Ocena:

(max 22 pkt. – 100%)

 

 

7 pkt

 

7 pkt

 

8 pkt

 

Punktacja do kryterium nr 5 Komplementarny charakter projektu

 

Punktacja

 

0

Brak komplementarności

1,375 pkt - 25% maksymalnej oceny

Projekt komplementarny z co najmniej z jednym  innym projektem

2,75 pkt - 50% maksymalnej oceny

Projekt komplementarny  z co najmniej trzema projektami, w tym minimum jednym w ramach naboru

5,5 pkt -100% maksymalnej oceny

Projekt komplementarny  z co najmniej pięcioma projektami, w tym minimum trzema w ramach naboru

Ocena:

(max 5,5 pkt. – 100%)

 

 

II sekcja – minimum punktowe

a

b

c

d

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

 

Opis znaczenia kryterium

1

Uzyskanie przez projekt minimum punktowego

W ramach tego kryterium będzie sprawdzane czy, projekt otrzymał co najmniej 15% możliwych do uzyskania punktów na tym etapie oceny

TAK/NIE

 

Kryterium obligatoryjne (kluczowe) – niespełnienie oznacza odrzucenia wniosku

III sekcja – limit alokacji

EFRR:

a

b

c

d

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

 

Opis znaczenia kryterium

1

Limit alokacji

W ramach tego kryterium utworzona zostanie lista projektów  wg liczby zdobytych punktów wraz z wyszczególnieniem wnioskowanego dofinansowania dla każdego projektu. W sytuacji, w której projekty uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności na liście rankingowej zdecyduje liczba punktów w kryterium „Wpływ projektu na  realizację Strategii ZIT”, a następnie liczba punktów w kryterium „Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT”. Następnie biorąc pod uwagę określoną w regulaminie konkursu kwotę alokacji (tj. 200% alokacji przewidzianej na nabór) nastąpi ocena wszystkich projektów, które przeszły do tego etapu oceny. Kryterium to spełnią te projekty, których łączna wartość wnioskowanej dotacji (uwzględniając kolejność projektów na liście) nie przekroczy 200% środków przewidzianych na konkurs, z zastrzeżeniem dwóch sytuacji:

-  gdy pomimo zastosowania kryteriów różnicujących ostatni projekt na liście mieszczący się w 200 % dostępnej alokacji przeznaczonej na nabór ma równorzędną pozycję z innym/ innymi projektami na liście , które wykraczają poza 200 % dostępnej alokacji na nabór, kryterium spełniają wszystkie ww. projekty znajdujące się na równorzędnej pozycji w liście projektów i tym samym alokacja 200 % jest przekraczana.

- gdy w danym naborze pierwszy lub dwa pierwsze projekty przekraczają 200 % dostępnej alokacji na nabór, ww. alokacja jest przekraczana i kryterium spełniają automatycznie 3 pierwsze projektu na liście, przy czym jeśli pomimo zastosowania kryteriów różnicujących trzeci projekt na liście ma równorzędną pozycję z innym/ innymi projektami na liście projektów, wówczas kryterium spełniają również pozostałe projekty znajdujące się na pozycji 3 listy, bez względu na ich liczbę.

Kryterium obligatoryjne (kluczowe) – niespełnienie oznacza odrzucenia wniosku

 

 

 

 [1] Porozumienie w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego

Kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AJ

 

Liczba możliwych do zdobycia punktów – 55  pkt. co stanowi 50% wszystkich możliwych do zdobycia punktów podczas całego procesu oceny.

I sekcja – ocena ogólna

                             EFRR i EFS:

 

a

b

c

d

e

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

 

Opis znaczenia kryterium

Waga kryterium %

1

Ocena zgodności projektu ze Strategią ZIT

Weryfikacja czy projekt wpisuje się w strategię ZIT

TAK/NIE

 

Kryterium obligatoryjne (kluczowe) – niespełnienie oznacza odrzucenia wniosku

 

2

Poprawność doboru wskaźników

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wybrane wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres rzeczowy projektu,
a założone do osiągnięcia wartości są realne do osiągnięcia (nie zostały sztucznie zawyżone lub zaniżone)

 

Kryterium dotyczy wskaźników zapisanych w Strategii ZIT wynikających z Porozumienia[1].

W przypadku braku wskaźników wynikających z Porozumienia w kryterium tym weryfikowane będą również inne adekwatne dla danego naboru wskaźniki (określone w regulaminie konkursu).

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

 

Kryterium obligatoryjne (kluczowe) – niespełnienie oznacza odrzucenia wniosku

 

Możliwość jednorazowej korekty

 

3

Wpływ projektu na  realizację Strategii ZIT

Weryfikowany będzie faktyczny wpływ przedsięwzięcia na minimalizację negatywnych zjawisk  opisanych w  Strategii ZIT oraz faktyczny wpływ projektu na realizację zamierzeń strategicznych ZIT. Sprawdzana  będzie zbieżność zapisów dokumentacji aplikacyjnej z zapisami Strategii ZIT. Ocena w tym aspekcie będzie opisowa i będzie zawierała szczegółowe  uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów. Każdorazowo w regulaminie konkursu będzie wykazane jakie elementy będą brane pod uwagę przy ocenie tego kryterium (zakłada się, że będą to różne czynniki adekwatne do danego typu projektów).

Kryterium punktowe

(Liczba możliwych do zdobycia punktów: 27,5 pkt)

 

 

50%

4

Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT wynikających z Porozumienia

Weryfikowany będzie poziom wpływu wskaźników zawartych w projekcie na realizacje wartości docelowych wskaźników Strategii ZIT wynikających z Porozumienia. (wskaźników Ram Wykonania i pozostałych z RPO). Każdorazowo w regulaminie konkursu będzie określane, jakie wskaźniki będą brane pod uwagę przy tym kryterium, a także ustalana będzie waga poszczególnych wskaźników oraz progi wartości wskaźnika niezbędne dla przyznania punktów.

W przypadku braku wskaźników wynikających z Porozumienia (dot. również sytuacji, gdy brak jest tylko wskaźnika produktu lub rezultatu) w kryterium tym będą brane pod uwagę inne adekwatne dla danego naboru wskaźniki (określone w regulaminie konkursu).

Kryterium punktowe

(Liczba możliwych do zdobycia punktów: 22 pkt)

 

40%

5

Komplementarny charakter projektu

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem , które zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji, bądź zostały zgłoszone w ramach tego samego naboru.

Projekty te mogą polegać na wykorzystywaniu efektów realizacji innego projektu, wzmocnieniu trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją drugiego, bardziej kompleksowym potraktowaniem problemu m.in. poprzez zaadresowanie projektu do tej samej grupy docelowej, tego samego beneficjenta, tego samego terytorium, uzależnienia realizacji jednego projektu od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia itd.

Kryterium punktowe

(Liczba możliwych do zdobycia punktów: 5,5 pkt)

 

10%

 

 

Punktacja do kryterium nr 3 Wpływ projektu na  realizację Strategii ZIT

 

 

Wyszczególnienie – stopień istotności czynnika/elementu

Zgodność projektu z rejestrem zabytków/ historycznym układem urbanistycznym/gminną ewidencją zabytków;

 

Wiek zabudowy

której dotyczy projekt

 

Kompleksowość

projektu

Wpływ projektu na realizację adekwatnych celów i wsparcie działań wskazanych w Strategii ZIT AJ

0 (brak wpływu i wpływ nieznaczący)

Projekt nie obejmuje budynków zabytkowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Konserwatora Zabytków we Wrocławiu/ położonych na obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu /wpisanych do gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez właściwą gminę - 0 pkt.

 

 

 

nd

 

 

 

 

 

 

Projekt obejmuje

jeden budynek

0 pkt

 

 

 

0 pkt

25% maksymalnej oceny (niski wpływ)

Projekt obejmuje w części budynki zabytkowe wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu lub w części budynki położone na obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu lub w części budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez właściwą gminę

1,75 pkt

 

 

 

nd

Projekt obejmuje

co najmniej  2 budynki

 1,75 pkt

 

 

 

 

1,625 pkt

50% maksymalnej oceny (średni wpływ)

Projekt obejmuje wyłącznie budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez właściwą gminę

3,5 pkt

 

Budynki powstałe od

1945 r. do końca 1990 r.

 

3,5 pkt

 

Projekt obejmuje co najmniej 3 budynki

3,5 pkt

 

3,25 pkt

100% maksymalnej oceny (wysoki wpływ)

Projekt obejmuje wyłącznie budynki zabytkowe wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu lub budynki położone na obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

7 pkt;

 

 

 

Budynki powstałe przed

1945 r.

7 pkt

 

 

 

Projekt obejmuje co najmniej 4 budynki

7 pkt

 

 

 

6,5 pkt

Waga danego kryterium

25,45 %

25,45 %

25,45 %

23,65 %

Ocena: (max 27,5 pkt. – 100%)

7 pkt

7 pkt

7 pkt

6,5pkt

 

 

Punktacja do kryterium nr 4 Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji

m2

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii

szt.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

 

 

 

tony równoważnika CO2

0 (brak wpływu i wpływ nieznaczący)

do 200

0 pkt

do 3

0 pkt

 

do 8

0 pkt

25% maksymalnej oceny (niski wpływ)

powyżej 200 do 500

1,75 pkt

powyżej 3 do 7

1,75

powyżej 8 do 20

2 pkt

50% maksymalnej oceny (średni wpływ)

powyżej 500

do 1000

3,5 pkt

powyżej 7 do 15 3,5 pkt

powyżej 20 do 40

4 pkt

100% maksymalnej oceny (wysoki wpływ)

powyżej 1000

7 pkt

powyżej 15

7 pkt

powyżej 40

8 pkt

Waga danego wskaźnika

31,82 %

31,82 %

36,36  %

Ocena:

(max 22 pkt. – 100%)

 

 

7 pkt

 

7 pkt

 

8 pkt

 

Punktacja do kryterium nr 5 Komplementarny charakter projektu

 

Punktacja

 

0

Brak komplementarności

1,375 pkt - 25% maksymalnej oceny

Projekt komplementarny z co najmniej z jednym  innym projektem

2,75 pkt - 50% maksymalnej oceny

Projekt komplementarny  z co najmniej trzema projektami, w tym minimum jednym w ramach naboru

5,5 pkt -100% maksymalnej oceny

Projekt komplementarny  z co najmniej pięcioma projektami, w tym minimum trzema w ramach naboru

Ocena:

(max 5,5 pkt. – 100%)

 

 

II sekcja – minimum punktowe

a

b

c

d

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

 

Opis znaczenia kryterium

1

Uzyskanie przez projekt minimum punktowego

W ramach tego kryterium będzie sprawdzane czy, projekt otrzymał co najmniej 15% możliwych do uzyskania punktów na tym etapie oceny

TAK/NIE

 

Kryterium obligatoryjne (kluczowe) – niespełnienie oznacza odrzucenia wniosku

III sekcja – limit alokacji

EFRR:

a

b

c

d

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

 

Opis znaczenia kryterium

1

Limit alokacji

W ramach tego kryterium utworzona zostanie lista projektów  wg liczby zdobytych punktów wraz z wyszczególnieniem wnioskowanego dofinansowania dla każdego projektu. W sytuacji, w której projekty uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności na liście rankingowej zdecyduje liczba punktów w kryterium „Wpływ projektu na  realizację Strategii ZIT”, a następnie liczba punktów w kryterium „Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT”. Następnie biorąc pod uwagę określoną w regulaminie konkursu kwotę alokacji (tj. 200% alokacji przewidzianej na nabór) nastąpi ocena wszystkich projektów, które przeszły do tego etapu oceny. Kryterium to spełnią te projekty, których łączna wartość wnioskowanej dotacji (uwzględniając kolejność projektów na liście) nie przekroczy 200% środków przewidzianych na konkurs, z zastrzeżeniem dwóch sytuacji:

-  gdy pomimo zastosowania kryteriów różnicujących ostatni projekt na liście mieszczący się w 200 % dostępnej alokacji przeznaczonej na nabór ma równorzędną pozycję z innym/ innymi projektami na liście , które wykraczają poza 200 % dostępnej alokacji na nabór, kryterium spełniają wszystkie ww. projekty znajdujące się na równorzędnej pozycji w liście projektów i tym samym alokacja 200 % jest przekraczana.

- gdy w danym naborze pierwszy lub dwa pierwsze projekty przekraczają 200 % dostępnej alokacji na nabór, ww. alokacja jest przekraczana i kryterium spełniają automatycznie 3 pierwsze projektu na liście, przy czym jeśli pomimo zastosowania kryteriów różnicujących trzeci projekt na liście ma równorzędną pozycję z innym/ innymi projektami na liście projektów, wówczas kryterium spełniają również pozostałe projekty znajdujące się na pozycji 3 listy, bez względu na ich liczbę.

Kryterium obligatoryjne (kluczowe) – niespełnienie oznacza odrzucenia wniosku

 

 

 [1] Porozumienie w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego