Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Pokaż
Temat
Priorytet
Działanie
Na co i kto może składać wnioski
Finanse
Niezbędne dokumenty
Inne ważne informacje
Informacje o naborze
Ikona naboru
Pliki do pobrania
Opublikowano:
18 październik 2018

15.10.2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego pozytywnie zaopiniował aktualizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2014-2023 (Strategia ZIT AJ).

Wprowadzone zmiany dotyczyły przede wszystkim aktualizacji zapisów dokumentu w zakresie podstaw prawnych i procedur obowiązujących przy realizacji Strategii, a także dostosowania treści działań, realizujących cele Strategii ZIT AJ do zmienionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD).

Jednocześnie informujmy, iż lista projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym w zakresie priorytetów inwestycyjnych RPO WD: 5.1 Drogowa dostępność transportowa oraz 5.2 System transportu kolejowego, zidentyfikowanych w ramach ww. Strategii, nie uległa zmianie.

Aktualna wersja Strategii ZIT AJ zostanie umieszczona na stronie internetowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej https://zitaj.jeleniagora.pl/ po pozytywnym zakończeniu całej procedury związanej z opiniowaniem ww. dokumentu.