Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

15 października 2018 r. uchwałą nr 6090/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała na wprowadzeniu zmian porządkujących wymogi dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 3.3 oraz Działania 3.4. Równocześnie powyższe zmiany zostały uwzględnione w załączniku nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 – 2020  oraz w załącznik nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej, w którym to załączniku dodano m. in. zapisy dotyczące zasad naboru Grantobiorców.

Wszystkie zmiany zostały wyszczególnione w dokumencie pn. Wykaz zmian SzOOP. SZOOP RPO 2014-2020 v 36 Uchwala_SZOOP v36 Uzasadnienie do uchwały _SZOOP_v36 Wykaz zmian SzOOP v36 Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań autopoprawka Załącznik SZOOP nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020 Załącznik SZOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej Załącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego Załącznik SZOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR Załącznik SZOOP nr 8 Plany działania w zakresie EFS wraz z kryteriami wyboru projektów Załącznk SZOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3 3