Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

31 października 2018 r. uchwałą nr 6136/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Wszystkie zmiany zostały wyszczególnione w dokumencie pn. Wykaz zmian SzOOP.

SZOOP RPO 2014-2020 v.37

Uchwala SZOOP v. 37

Uzasadnienie do uchwały

Wykaz zmian SzOOP v37

Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD 2014-2020

Załącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020

Załącznik SZOOP nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020

Załącznik SZOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Załącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego- RPO WD 2014-2020

Załącznik SZOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych)

Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR

Załącznik SZOOP nr 8 Plany działania w zakresie EFS wraz z kryteriami wyboru projektów

Załącznik SZOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w działaniu 3.3