Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

W dniu 12 grudnia 2018 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosku.

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AJ (Nr naboru RPDS.07.02.03-IZ.00-02-313/18) w I etapie ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 3 projekty. Projekty zostały pozytywnie ocenione i przekazane do kolejnego – II etapu oceny formalnej.

Całkowita wartość projektów wynosi 5 058 544,43 PLN, z czego wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 4 120 236,61 PLN.

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru RPDS.07.02.03-IZ.00-02-313/18 – ZIT AJ

 

„Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru RPDS.07.02.03-IZ.00-02-313/18 - ZIT AJ” znajduje się ponadto w zakładce Nabory.