Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Dnia 18 stycznia 2019 r. zakończył się II etap oceny formalnej wniosków w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AJ (nr naboru RPDS.07.02.03-IZ.00-02-313/18). W II etapie oceny formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, ocenie poddano 3 projekty. Projekty został pozytywnie ocenione i przekazane do kolejnego etapu – oceny merytorycznej.

Wyniki II etapu oceny formalnej przedstawiają się następująco:
Wartość całkowita projektów wynosi 5 058 554,39 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi łącznie 4 120 236,58 PLN.

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej