Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Dnia 29 stycznia 2019 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 dla Osi priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AJ (Nr naboru RPDS.07.02.03-IZ.00-02-313/18). W ocenie merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, ocenie poddano 3 projekty. Wszystkie projekty zostały pozytywnie ocenione i przekazane do kolejnego etapu - oceny strategicznej ZIT.

Pozytywnie oceniono 3 projekty, których wartość całkowita wynosi 5 058 554,39 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi łącznie 4 120 236,58 PLN. Przedmiotowe projekty zostały skierowane do oceny strategicznej ZIT.

Lista projektów skierowanych do oceny strategicznej ZIT w ramach naboru RPDS.07.02.03-IZ.00-02-313/18-ZIT AJ – 29.01.2019 r.

Lista projektów skierowanych do oceny strategicznej ZIT w ramach naboru RPDS.07.02.03-IZ.00-02-313/18-ZIT AJ znajduje się ponadto w zakładce Nabory.