Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

31 stycznia 2019 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-321/18 dla Poddziałania 10.1.3  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ.

W ramach konkursu złożono 5 wniosków o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi  5 028 019,16 zł,  natomiast wartość dofinansowania (środki  europejskie) to 4 267 772,54 zł.

5 lutego 2019 roku rozpoczął się etap oceny formalnej ww. wniosków o dofinansowanie. Komisja Oceny Projektów działa na podstawie Regulaminu pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-2020 zatwierdzonego 3 lipca 2018 r.

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPDS.10.01.03-IZ.00-02-321/18  Regulamin pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-2020

Lista wniosków oraz Regulamin pracy KOP znajdują się ponadto w zakładce Nabory.