Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Informujemy o zmianach w dokumentacji konkursowej dla naboru ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.3 ,, Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ”, Typu 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy” nr RPDS.03.03.03-IP.01-02-326/18.

Zmiany przedstawione poniżej wprowadzono w Ogłoszeniu o konkursie i Regulaminie konkursu.

 

1) Zmiany w Regulaminie i Ogłoszeniu konkursu:

a) Zmiana terminu zakończenia naboru:

z: do godz. 15.00 dnia 15.02.2019 r.
na: do godz. 15.00 dnia 19.04.2019 r.

b) Zmiana orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu

z: sierpnia 2019 r.
na: październik 2019 r.

2) Zmiany w treści Regulaminu konkursu:

a) Zmiana w pkt. 4 „Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu” w poniższym zakresie:

z: „Wsparcie powinno być uwarunkowane uprzednim wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń. Wyjątek stanowią budynki, które osiągnęły minimalny poziom efektywności energetycznej wyrażony współczynnikiem zapotrzebowania budynku na energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania CWU (EP), wskazanym w kryteriach wyboru projektów (tj. poniżej 450 kWh/(m2 rok). W przypadku budynków historycznych (ujętych w rejestrze / wykazie zabytków lub gminnej ewidencji zabytków), współczynnik EP może zostać przekroczony, o ile zostały przeprowadzone minimalne inwestycje w efektywność energetyczną, takie jak wymiana okien o lepszej charakterystyce energetycznej, izolacja dachu / stropu i wentylacja z odzyskiem (rekuperacją) ciepła (co najmniej jeden element). Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska.

na: „Wsparcie powinno być uwarunkowane uprzednim wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń. Wyjątek stanowią budynki, które osiągnęły minimalny poziom efektywności energetycznej wyrażony współczynnikiem zapotrzebowania budynku na energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania CWU (EP), wskazanym w kryteriach wyboru projektów (tj. nie może być wyższa niż 450 kWh/(m2 rok)). W przypadku budynków historycznych (ujętych w rejestrze / wykazie zabytków lub gminnej ewidencji zabytków), współczynnik EP może zostać przekroczony, o ile zostały przeprowadzone minimalne inwestycje w efektywność energetyczną, takie jak wymiana okien o lepszej charakterystyce energetycznej, izolacja dachu / stropu i wentylacja z odzyskiem (rekuperacją) ciepła (co najmniej jeden element). Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska.”


b) Zmiana w pkt. 5 „Dodatkowe postanowienia Regulaminu wynikające z Zaleceń Instytucji Zarządzającej do realizacji projektów grantowych” w zakresie:

Dodania poniższych punktorów w punkcie 2) odnoszącym się do elementów jakie powinno zawierać ogłoszenie grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego:

• informacje o źródłach finansowania grantów (w tym RPO WD 2014-2020) oraz poziom dofinansowania grantów;
• wkład własny Grantobiorcy;

Wszystkie aktualne dokumenty znajdują się na stronie ZIT AJ i DIP w zakładce naboru.