Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

W dniu 13.05.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursów dla naborów: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-346/19, RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19, RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19 , RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19 w ramach Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Zmiana Regulaminu konkursów polega na doprecyzowaniu zapisów dotyczących maksymalnego okresu realizacji projektów w Rozdziale 29 Kwalifikowalność wydatków na stronie 63. Dotychczasowy zapis: „Maksymalny okres realizacji projektu nie powinien przekroczyć 24 miesięcy” zmienia się na: „Rekomenduje się aby okres realizacji projektu nie przekraczał 24 miesięcy, IOK dopuszcza możliwość realizacji dłuższych projektów”.

Regulamin konkursu dla naboru RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19- obowiązuje od 13 maja 2019r.