Główne menu

Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/ Działaniach/Poddziałaniach RPO WD ( w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą