Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

31 maja 2019 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19 dla Poddziałania 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AJ

W ramach konkursu złożono  2 wnioski o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi 3 553 928,45 zł,  natomiast wartość dofinansowania (środki  europejskie) to 3 020 839,18 zł

5 czerwca 2019 roku rozpoczął się etap oceny formalnej ww. wniosków o dofinansowanie. Komisja Oceny Projektów działa na podstawie Regulaminu pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-2020 zatwierdzonego 18 marca 2019 r.

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19