Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

25 czerwca 2019 r. Uchwałą nr 879/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

SZOOP RPO 2014-2020 v 44 ZWD Uchwała 879_VI_19_ wraz z uzasadnieniem z dn czerwca 2019 Wykaz zmian SzOOP v 44 zatw 25 czerwca 2019 Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik SZOOP nr 3 Kryteria wyboru projektów KM RPO Nr 111 z dn. 5.06.2019 Załącznik SZOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej Załącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego autopop Załącznik SZOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR Załącznik SZOOP nr 8 do SZOOP RPO WD – KM RPO WD Nr 104 z dn 5-06-2019 Załącznik SZOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3 3