Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Zakończył się tryb obiegowy w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały KM w sprawie przyjęcia zmian w kryteriach wyboru projektów w ramach EFRR. Głosowanie dotyczyło zatwierdzenia zmian kryteriów oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AJ oraz Strategią ZIT WrOF w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Środowisko i zasoby” – Działanie 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Procedura przebiegła zgodnie z zapisami Regulaminu KM RPO WD, tj. w głosowaniu wzięła udział wymagana ilość osób uprawnionych do głosowania. Wszyscy głosujący opowiedzieli się za zatwierdzeniem kryteriów i tym samym podjęciem uchwały.

Uchwala KM RPO WD Nr 116 z dn. 08.07.2019r. w spr. zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów -zakres EFRR Zał do Uchwały KM Nr 116 z dn. 8.07.2019 – kryteria EFRR