Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

30 lipca 2019 r. Uchwałą nr 1065/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

SZOOP RPO 2014-2020 v 45 ZWD
Uchwała 1065_VI_19_ wraz z uzasadnieniem z dn 30 lipca 2019
Wykaz zmian SzOOP v 45 zatw 30 lipca 2019
Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych
Załącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
Załącznik SZOOP nr 3 Kryteria wyboru projektów KM RPO Nr 116 z dn. 8.07.2019 Nr 116 z dn. 8.07.2019
Załącznik SZOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej
Załącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD 2407
Załącznik SZOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji
Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR 2207
Załącznik SZOOP nr 8 do SZOOP RPO WD – KM RPO WD Nr 104 z dn 5-06-2019
Załącznik SZOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3 3