Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Aktualizacja Strategii ZIT AJ

27.08.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego pozytywnie zaopiniował aktualizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2014-2023 (Strategia ZIT AJ) w zakresie możliwości finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).

Zaktualizowana została również lista projektów pozakonkursowych zidentyfikowanych w ramach ZIT AJ, w wyniku zidentyfikowania nowego projektu pozakonkursowego w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3 Dziedzictwo kulturowe RPO WD 2014-2020.

W związku z powyższym zmianie ulegnie Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego – ZIT AJ, stanowiący załącznik nr 5 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020, tj. dodany zostanie projekt pozakonkursowy Miasta Jeleniej Góry pn. „Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury”. Informacja nt. projektu w załączeniu.

Projekty realizowane w trybie pozakonkursowym w zakresie Osi 5 Transport RPO WD 2014-2020, nie uległy zmianie.

Aktualna wersja Strategii ZIT AJ zostanie umieszczona na stronie internetowej ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej po pozytywnym zakończeniu całej procedury związanej z opiniowaniem ww. dokumentu.

Informacja do zał nr 5 SZOOP