Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Pokaż
Wyniki naborów
Temat
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu
Priorytet
6 Infrastruktura spójności społecznej
Działanie
6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
Zakończony
01-08-2016 08:00 | 30-12-2016 15:00

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów: Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ.

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra, któremu zostało powierzone zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej pełniące rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław oraz ZIT AJ, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach konkursów mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
  • towarzystwa budownictwa społecznego;
  • organizacje pozarządowe.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 6.3.B Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, tj.:

6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków[1] mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów).

Dla konkursu w ramach poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16), ww. typ projektu musi być realizowany na obszarze ZIT AJ.

Części wspólne budynku – części budynku (i istniejących w nim urządzeń), które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali, na którym wzniesiono budynek. Co do zasady za części wspólne uznaje się: ściany zewnętrzne, fundamenty, dach, strychy, korytarze, kominy, pralnie, suszarnie, przechowalnie wózków dziecięcych, instalacje centralnego ogrzewania, kanalizacyjne, czy elektryczne, ściany nośne, windy.

IZ RPO WD nie określa zamkniętego katalogu części wspólnych budynku, o tym co jest częścią wspólną decydują w dużej mierze postanowienia umów o ustanowieniu odrębnej własności lokalu.

Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” (schematy 3.3. A i 3.3. B).

Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.

Wszystkie wspierane przedsięwzięcia powinny uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach działania 6.3 nie ma możliwości wsparcia projektów z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego (chronionego, treningowego, wspieranego) i socjalnego.

Wszystkie projekty planowane do realizacji muszą być ujęte w lokalnym programie rewitalizacji lub w dokumencie równorzędnym[2] (dokument równorzędny to taki, który zawiera wszystkie niezbędne elementy programu rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020. Obszary rewitalizowane powinny być wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych odnoszących się do danej jednostki terytorialnej – gminy.

Umieszczenie projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeśli projekt wraz z elementami go charakteryzującymi zostanie wpisany do programu rewitalizacji na listę: „A”. Na liście A zostaną umieszczone projekty z działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”. IZ RPO WD będzie prowadzić wykaz dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji.

Preferowane będą projekty:

dotyczące zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu lub obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków;
realizowane w partnerstwie.

Nie będą finansowane:

Wydatki na remont, odnowę części usługowej, produkcyjnej itp., związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej we wspieranych w projekcie budynkach[3].
Wydatki na remont, odnowę części związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach[4].
Wydatki na termomodernizację przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.

Kategorią interwencji (zakresem interwencji dominującym) dla niniejszych konkursów jest kategoria 054 Infrastruktura mieszkalnictwa.

Dla kogo

Regulamin

Kryteria wyboru projektów

Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 2 932 800 EUR, tj. 12 886 723 PLN

Alokacje przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w czerwcu 2016 r. 1 euro = 4,3940 PLN.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów w poszczególnych naborach.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektów

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych;
2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 60%;
3. w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 60% ale nie więcej niż równowartość 200 000 euro dla podmiotu na 3 lata podatkowe.

W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 60%).

Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Na podstawie zapisów Kontraktu Terytorialnego, projekty rewitalizacyjne mogą otrzymać dodatkowy wkład z Budżetu Państwa tytułem uzupełnienia wkładu krajowego, za wyjątkiem projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. Decyzja o wkładzie z Budżetu Państwa zostanie podjęta na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Minimalny wkład własny

Wkład własny beneficjenta na poziomie projektu  wynosi co najmniej 40%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu: 100 tys. PLN.

Niezbędne dokumenty

Dokumentacja konkursowa:

Wykaz informacji wraz z załącznikami do wniosku:

Wykaz szczegółowej dokumentacji w zakresie udzielonych zamówień publicznych dotyczących projektu realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020, którą należy przedłożyć do Wydziału Kontroli Projektów RPO przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Obowiązek przesyłania dokumentacji nie dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dla których wartość pojedynczej umowy jest niższa od kwoty 20 000,00 zł netto.

Inne ważne informacje

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich lub na adresy poczty elektronicznej:

pife@dolnyslask.pl     

pife.jeleniagora@dolnyslask.pl     

pife.legnica@dolnyslask.pl     

pife.walbrzych@dolnyslask.pl


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Pytania i odpowiedzi - 6.3.3 B

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców

Linki

www.rpo.dolnyslask.pl

www.zitaj.jeleniagora.pl

Komunikaty

Komunikat dla Wnioskodawcow dotyczący mozliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność końcową

Zmiana Regulaminu w ramach konkursów dla działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – 21.11.2016

Komunikat w sprawie zmiany terminów rozstrzygnięcia naborów ogłoszonych w ramach RPO WD 2014-2020

Informacje o naborze

Miejsce oraz sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 01 sierpnia 2016 r. do godz.15.00 dnia 30 grudnia 2016 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław II piętro, pokój nr 2020

b) kurierem lub pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław II piętro, pokój nr 2020

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie (lub innym opakowaniu np. pudełku), której opis zawiera następujące informacje:

– pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem
– wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr …………..
– tytuł projektu
– „Nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFRR”.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od dnia 01 sierpnia 2016 r. od godz. 8:00 do dnia 30 grudnia 2016 r. do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięca konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2017 r.

Ikona naboru
Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ
Pliki do pobrania
Opublikowano:
30 czerwiec 2016