Rozmiar tekstu:
 • Tekst standadowej wielkości
 • Tekst dużą czcionką
 • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Pokaż
Wyniki naborów
Temat
Biznes i przedsiębiorczość
Priorytet
1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie
1.3 Rozwój przedsiębiorczości
Zakończony
08-08-2016 08:00 | 17-10-2016 15:00

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Poddziałanie 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości - ZIT AJ. Nabór dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ.

Konkurs ogłasza Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra, któremu Zarząd Województwa Dolnośląskiego 11 czerwca 2015 . powierzył zadania w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, w ramach współpracy pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 a Miastem Jelenia Góra pełniącą funkcję lidera ZIT AJ i pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 oraz MIASTO JELENIA GÓRA, któremu Zarząd Województwa Dolnośląskiego 11 czerwca 2015 . powierzył zadania w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, w ramach współpracy pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 a Miastem Jelenia Góra pełniącą funkcję lidera ZIT AJ i pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

W zakresie projektów typu 1.3 A:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB).

W zakresie projektów typu 1.3 B:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB);
 • uczelnie/szkoły wyższe;
 • lokalne grupy działania (LGD).

Na co można otrzymać dofinansowanie

W RAMACH KONKURSU MOŻLIWE SĄ DO REALIZACJI PROJEKTY W DWÓCH SCHEMATACH: 1.3 A i 1.3 B

Schemat 1.3.A Przygotowanie terenów inwestycyjnych:

W zakresie infrastruktury służącej MSP wsparcie otrzymają projekty dotyczące zagospodarowania terenów pod działalność gospodarczą, w tym na cele stref aktywności gospodarczej i parków biznesu, np.:
- uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne; badania geotechniczne, archeologiczne; rozbiórka; usuwanie zarośli, krzewów, drzew; wywóz odpadów; niwelacja terenu; wymiana ziemi);
- kompleksowe lub częściowe uzbrojenie terenu [2] (np. kompleksowe wyposażenie w sieci: elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą i telekomunikacyjną lub dozbrojenie terenu w brakujące media);
- budowa nowych lub adaptacja (przebudowa, rozbudowa) istniejących budynków, np. hal produkcyjnych (wyłącznie jako element uzupełniający projektu);
- zakup gruntu w celu stworzenia i uzbrojenia terenów pod inwestycje (wyłącznie jako uzupełniający element projektu);
- budowa, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej [3] (wyłącznie jako uzupełniający element projektu) – niekwalifikowalne są wydatki na zewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną;
- działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa (wyłącznie jako uzupełniający element projektu i w zakresie związanym z jego realizacją).


Tereny objęte projektem muszą być przeznaczone pod działalność produkcyjną lub usługową (zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu [4] [5] ), z wyłączeniem możliwości lokowania obiektów mieszkaniowych i wielkopowierzchniowych sklepów (powyżej 400 m2).
Projekty mogą dotyczyć tworzenia nowej strefy inwestycyjnej lub poszerzania / rozbudowy strefy już istniejącej poprzez przyłączenie do niej innych działek.
Dopuszcza się projekty dotyczące terenów inwestycyjnych obejmujących przylegające do siebie działki, działki sąsiadujące (np. przedzielone drogą) lub terenów obejmujących działki rozproszone, zlokalizowane w kilku miejscach gminy.
Wnioskodawca jest zobowiązany – ze środków własnych lub w ramach projektu komplementarnego finansowanego ze środków EFRR [6] – zapewnić właściwy dostęp do terenów inwestycyjnych (tj. zewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną włączającą teren w istniejącą sieć transportową – drogową lub kolejową).

Projekty nie mogą powielać już istniejącej infrastruktury, chyba że limit dostępnej powierzchni o podobnych parametrach na terenie danej gminy został wyczerpany.

Nieosiągnięcie pełnego poziomu obłożenia terenów inwestycyjnych na koniec okresu trwałości projektu będzie skutkowało zgodnie z zasadą proporcjonalności odpowiednim zwrotem środków pomocowych.

Preferencyjnie traktowane będą:
• projekty realizowane na nieużytkach [7] , terenach zdegradowanych [8] , terenach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych;
• projekty rewitalizacyjne ujęte w programie rewitalizacji danej gminy, który znajdzie się na wykazie IZ RPO WD;
• projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Schemat 1.3.B  Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców:

W zakresie projektów inwestycyjnych dotyczących tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (np. inkubatorów przedsiębiorczości, parków biznesu):
- budowa / rozbudowa / przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.);
- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

Wsparcie projektów będzie możliwe pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
• projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami MŚP;
• działalność IOB wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu;
• wnioskodawca dysponuje strategią / planem wykorzystania infrastruktury [9];
• przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych;
• przedsięwzięcie nie powiela dostępnej na terenie danej gminy infrastruktury o podobnym profilu, chyba że jej limit został wyczerpany/ jest na wyczerpaniu.

Preferencyjnie traktowane będą:
• projekty dotyczące inkubatorów przedsiębiorczości, poprawiające warunki dla rozwoju przedsiębiorstw;
• projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

W zakresie schematu 1.3.A i 1.3.B rezultatem bezpośrednim projektów będzie odpowiednio: 

- liczba małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartej infrastrukturze (schemat 1.3.B)
lub
- poziom obłożenia terenów inwestycyjnych (schemat 1.3.A)
oraz
- liczba miejsc pracy utworzonych w MŚP.

Rezultaty bezpośrednie będą wskazane w umowie o dofinansowanie projektu.

Wykorzystanie powstałej infrastruktury przez dużego przedsiębiorcę będzie skutkowało – zgodnie z zasadą proporcjonalności – odpowiednim zwrotem środków na koniec okresu trwałości projektu.

Dla kogo

Nie dotyczy

Kryteria wyboru projektów

Kryteria dla Działania 1.3, Podziałania 1.3.3, Schematu  1.3 A i  B  zostały wyodrębnione  i stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinasowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: W ramach Schematu 1.3 A - 4 800 000 EUR.

Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3940 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.05.2016 r.) alokacja w PLN wynosi 21 091 200 PLN.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: W ramach Schematu 1.3 B - 840 000 EUR.

Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3940. PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.05.2016 r.) alokacja w PLN wynosi 3 690 960 PLN.

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Schemat 1.3 A oraz Schemat 1.3 B

Kwota pomocy przyznana będzie zgodnie z § 7 i § 8 rozporządzenia w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną.

Kosztami kwalifikowalnymi są koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe [10] oraz wartości niematerialne i prawne [11].

Kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji (przy czym maksymalny poziom dofinansowania nie może przekraczać 85% wydatków kwalifikowalnych).
Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante na podstawie rozsądnych prognoz albo przy użyciu mechanizmu wycofania.

Przy czym „zysk operacyjny” oznacza różnicę między zdyskontowanymi dochodami, a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w danym cyklu życia inwestycji , gdy różnica ta jest wartością dodatnią. Koszty operacyjne obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzględniają kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej.

Wszystkie kwoty uwzględniane przy obliczaniu powinny być kwotami przed potrąceniem podatku lub innych opłat.

Wartość kosztów kwalifikowalnych powinna być dyskontowana do wartości na dzień przyznania pomocy. Stopę dyskontową należy przyjąć zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. UE. C. 2008. 14. 6).

Wydatki nieobjęte rozporządzeniem w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną finansowane będą na podstawie rozporządzenia de minimis.

Wydatki kwalifikowalne możliwe do finansowania na podstawie ww. rozporządzenia:
1) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,
2) wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę,
3) wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu,
4) działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa do 5% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie


Maksymalny poziom dofinansowania ww. wydatków jako pomocy de minimis będzie adekwatny do poziomu dofinansowania wyliczonego na podstawie obliczenia kwoty pomocy otrzymanej na inwestycję w projekcie na podstawie rozporządzenia w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną.

Niezbędne dokumenty

Dokumentacja konkursowa

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. - nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. - wersja aktualna

Wykaz zmian do instrukcji wypełniania wniosku w ramach Działania 1.3 A B

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - lista wskaźników.

Załączniki do wniosku:

 Wykaz dokumentów do umowy o dofinansowanie 1.3 A B

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.3, Podziałania 1.3.3, Schematu 1.3.C.2 można kierować poprzez:
e – maila: info.dip@umwd.pl
telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13
lub bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Zapytania do ZIT AJ (w zakresie Strategii ZIT AJ) można składać za pomocą:
e – maila: zitaj@jeleniagora.pl
telefonu: 75 7546 249, 75 7546 288
bezpośrednio w siedzibie:

Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi
Aglomeracji Jeleniogórskiej
ul. Okrzei 10, pok. 107
58-500 Jelenia Góra

Linki

www.rpo.dolnyslask.pl
www.dip.dolnyslask.pl

Komunikaty

Komunikat z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Komunikat z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Komunikat z dnia 29 września 2016 r.

Komunikat z dnia 31 października 2016 r.

Informacje o naborze

Miejsce oraz sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępnej na stronie http://www.snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 08.08.2016 r. do godz. 15.00 dnia 17.10.2016 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku prokurenta wystarczający jest wypis z KRS) wraz z podpisanymi załącznikami w terminie do godz. 15.00 dnia 17 października 2016 r.
Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona osobiście lub kurierem do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

Nazwa wnioskodawcy
Adres wnioskodawcy
NIP
Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.3.3
Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ
Schemat 1.3 A
Przygotowanie terenów inwestycyjnych
lub
Schemat 1.3 B
Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.
W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć:
– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub
– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.
Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z listą załączników przedstawioną we wniosku o dofinansowanie.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od godz. 8.00 dnia 08.08.2016 r. do godz. 15.00 dnia 17.10.2016 r.

Termin rozstrzygnięca konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji technicznej, oceny zgodności ze strategią ZIT AJ, oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl), stronie internetowej ZIT AJ (www.zitaj.jeleniagora.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Szczegółowe informacje na temat procedur weryfikacji technicznej, oceny zgodności ze strategią ZIT AJ, oceny formalnej i merytorycznej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z Wnioskodawcami projektów  wybranych  do  dofinansowania,  stanowi  załącznik  nr  3  do regulaminu.  Formularz  umowy  zawiera  wszystkie  postanowienia  wymagane  przepisami prawa,  w  tym  wynikające   z przepisów  ustawy  o  finansach  publicznych,  określające elementy   umowy   o dofinansowanie.  Wzór  umowy  uwzględnia  prawa  i  obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania. Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi minimalny zakres oraz przedmiot praw i obowiązków Stron Umowy i może być przez Strony Umowy zgodnie uzupełniany o inne postanowienia  niezbędne  i  istotne  dla  realizacji  Projektu. Postanowienia  stanowiące uzupełnienie treści umowy o  dofinansowanie  projektu nie mogą być jednak sprzeczne z postanowieniami zawartymi w jej treści jak i z m.in. systemem realizacji RPO WD 2014 - 2020  oraz  przepisami  prawa  wspólnotowego  i  polskiego,  pod  rygorem  nieważności czynności prawnej.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, którym należy się posługiwać ubiegając się o dofinansowanie  projektu  w  ramach  danego  konkursu  stanowi  załącznik  nr  1  do Regulaminu Konkursu, a instrukcja jego wypełniania dostępna jest na stronie internetowej DIP oraz stronie internetowej ZIT AJ.

Ikona naboru
Poddziałanie nr 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ
Pliki do pobrania
Opublikowano:
30 czerwiec 2016