Rozmiar tekstu:
 • Tekst standadowej wielkości
 • Tekst dużą czcionką
 • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Pokaż
Wyniki naborów
Temat
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu
Priorytet
6 Infrastruktura spójności społecznej
Działanie
6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
Zakończony
15-11-2016 08:00 | 04-04-2017 15:00

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów: Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ. Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ[1].

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra, któremu zostało powierzone zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej pełniące rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław oraz ZIT AJ, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach konkursów mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • instytucje kultury;
 • LGD;
 • zakłady lecznictwa uzdrowiskowego[8];
 • podmioty lecznicze[9].

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów określone dla działania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej  6 Infrastruktura spójności społecznej, tj.:

6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa[2], adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków[3], obiektów[4], zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.

6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg).

Wsparcie będzie możliwie jedynie wtedy, gdy inwestycje takie będą stanowiły element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą i społeczną) i będą stanowiły element lokalnego programu rewitalizacji; Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) nie mogą być realizowane na obszarach wiejskich.  Mogą one być realizowane  jedynie na obszarach miejskich i miejskich obszarach funkcjonalnych, jako element programu rewitalizacji jedynie wówczas, gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji ww. obszarów.

Budowa nowych dróg jest możliwa tylko w przypadku projektów komplementarnych wskazanych w działaniu 1.3 RPO WD, schemat 1.3.A, dotyczących zapewnienia przez wnioskodawcę dostępu do terenów inwestycyjnych.

W przypadku budowy nowej drogi  w ramach projektu komplementarnego wskazanego w działaniu 1.3 RPO WD schemat 1.3.A , wnioskodawca winien przedstawić niezbędne informacje we wniosku o dofinansowanie.  We wniosku o dofinansowanie należy wskazać nazwę komplementarnego projektu, nazwę wnioskodawcy i numer wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru do działania 1.3, schemat 1.3.A, dotyczącego przygotowania terenów inwestycyjnych. Umowa o dofinansowanie projektu może zostać zawarta tylko pod warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu komplementarnego w ramach schematu 1.3.A.

Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej  i sektorze mieszkaniowym” (schematy 3.3. A i 3.3. B).

Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.

Wszystkie wspierane przedsięwzięcia powinny uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie.

Wysokość wsparcia projektów w zakresie kultury nie będzie przekraczać 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych projektu  (tj. 8 828 200 PLN alokację przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w styczniu 2017 r., 1 euro = 4,4141 PLN)

W ramach działania 6.3 nie ma możliwości wsparcia projektów z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego (chronionego, treningowego, wspieranego) i socjalnego.

Wszystkie projekty planowane do realizacji muszą być ujęte w lokalnym programie rewitalizacji lub w dokumencie równorzędnym[5] i  umieszczone na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WD (na dzień składania wniosku o dofinansowanie).   Obszary rewitalizowane powinny być wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych odnoszących się do danej jednostki terytorialnej – gminy.

Umieszczenie projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeśli projekt wraz z elementami go charakteryzującymi zostanie wpisany do programu rewitalizacji na  listę: „A”. Na liście A zostaną umieszczone projekty z działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”.

IZ RPO WD prowadzi wykaz dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji.

Zgodność projektu z projektem ujętym w programie rewitalizacji:

Możliwe jest przystąpienie partnerów do innego partnerstwa wykazanego wcześniej w programie rewitalizacji lub projektu indywidualnego wskazanego w programie rewitalizacji tworząc nowe partnerstwo. Dodatkowo jest również możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie indywidualnie np. przez Wspólnotę, która wcześniej w programie rewitalizacji  była wpisana do projektu partnerskiego. Nie ma natomiast możliwości dołączenia i stworzenia projektu partnerskiego do innej Wspólnoty Mieszkaniowej nie wymienionej wcześniej nigdzie w programie rewitalizacji.

Należy w takich wypadkach, we wniosku o dofinansowanie opisać zaistniałą sytuację (m.in. przyczyny takiej zmiany). Należy ponadto wskazać  pierwotny projekt w  ramach którego wcześniej znajdował się przedmiotowy projekt w programie rewitalizacji  oraz ten do którego jest dopisywany.  W przypadku „podziału” partnerstwa należy również przedstawić sposób podziału całkowitego kosztu pierwotnego przy zmianie, między programem rewitalizacji a składanymi wnioskami.  Tytuł projektu może ulec zmianie wobec zapisanego w programie rewitalizacji, jednakże w taki sposób, aby odzwierciedlał ogólny zakres projektu i jego lokalizację. Zakres realizowanych zadań nie może ulec zmianie (podział nie może wpłynąć na zmianę zaplanowanego zakresu prac dla poszczególnych podmiotów).

Co do zasady w każdym projekcie zakres prac wskazany we wniosku o dofinansowanie nie może być większy niż wskazany wcześniej w programie rewitalizacji.

Nie będą finansowane:

 • Wydatki na części związane z  prowadzeniem działalności administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach/obiektach (schemat 6.3.A)[6];
 • Wydatki na uzbrojenie terenów inwestycyjnych[7];
 • Wydatki na termomodernizację przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie;
 • Wydatki na inwestycje drogowe, jeśli nie będą stanowiły elementu szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą i społeczną) i nie  będą stanowiły elementu lokalnego programu rewitalizacji;
 • Wydatki na inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) na obszarach wiejskich;
 • Wydatki na budowę dróg jeśli  projekt nie będzie komplementarny ze wskazanym projektem w działaniu 1.3 RPO WD, schemat 1.3.A, dotyczącym zapewnienia przez wnioskodawcę dostępu do terenów inwestycyjnych;
 • Wydatki na projekty w zakresie kultury przekraczające 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych;
 • Wydatki na zakup gruntu (zabudowanego i niezabudowanego) w projektach objętych pomocą publiczną, w tym częściowo objętych pomocą publiczną (tam gdzie występuje efekt zachęty).

Kategorie interwencji dla niniejszych konkursów (zakres interwencji dominujący):

034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone uchwałą nr 42/16 z dnia 08 września 2016 r. przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.   

Dot. kryterium „Poziom zamożności gminy” w ramach tego kryterium przyznane będą punkty w zależności od poziomu zamożności gminy, na terenie której zlokalizowany będzie projekt. Poziom zamożności gminy będzie liczony za pomocą wskaźnika G. Dokument „Poziom zamożności gminy – wartość wskaźnika G dla gmin województwa dolnośląskiego” umieszczony jest wraz z dokumentacją konkursową na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Dot. kryterium „Realizacja projektu na obszarach wiejskich” -  w ramach tego kryterium należy ze strony internetowej EUROSTAT: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBAwybrać    tabelę z nagłówkiem  „dla roku odniesienia 2012” - EU27 file (MS-Excel format).

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 6 467 200 EUR, tj. 28 546 867 PLN

Alokacje przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w styczniu 2017 r., 1 euro = 4,4141 PLN.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów w poszczególnych naborach.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektów

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;
 2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%;
 3. w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% ale nie więcej niż równowartość 200 000 euro dla podmiotu na 3 lata podatkowe;
 4. w przypadku projektu generującego dochód, dla którego dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%;
 5. w przypadku projektu częściowo objętego pomocą publiczną, w części nie objętej tą pomocą, jeśli dla tej części dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%, dla części objętej pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%;
 6. dla projektu generującego dochód, w którym występuję pomoc publiczna nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, wartość dofinansowania wyliczona za pomocą luki finansowej nie może przekroczyć poziomu wynikającego z zasad pomocy publicznej i nie więcej niż 85%.

W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%).

Na podstawie zapisów Kontraktu Terytorialnego, projekty rewitalizacyjne (ujęte na dzień składania wniosku o dofinansowanie w obowiązującym programie rewitalizacji znajdującym się w prowadzonym przez IZ RPO WD wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji) mogą otrzymać dodatkowy wkład z Budżetu Państwa tytułem uzupełnienia wkładu krajowego, za wyjątkiem projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. Decyzja o wkładzie z Budżetu Państwa zostanie podjęta na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Minimalny wkład własny

Wkład własny beneficjenta na poziomie projektu  wynosi co najmniej 15%, a w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej.

Wartość projektu

Minimalna całkowita wartość projektu: 100 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Dokumentacja konkursowa:

 
Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe:

pife@dolnyslask.pl
pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
pife.legnica@dolnyslask.pl
pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Zapytania do ZIT AJ (w zakresie Strategii ZIT AJ) można składać za pomocą:
e-maila: zitaj@jeleniagora.pl
Telefonu: 75 75 46 255  oraz 75 75 46 288
Bezpośrednio w siedzibie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00:
Wydział Zarządzania ZIT AJ (pokój 107)
ul. Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.dip.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.
Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.dip.dolnyslask.pl.  
Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

 
 

Komunikaty

Komunikat w sprawie zmiany terminów rozstrzygnięcia naborów dla działań 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
Komunikat w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej - 3.08.2017
Komunikat – wskaźniki – 5.10.2016Komunikat - wskaźnki - 28.10.2016
Komunikat w sprawie „Kryteriów oceny zgodności projektów ze strategią ZIT AJ – 8.11.2016
Kwestia partnerstwa w programach rewitalizacji
Informacja dla wnioskodawców - 07.03.2017

 

[2] Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację, w której rozbudowywana część budynku/obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią budynku/obiektu.
[3] Budynek – zgodnie z definicją ujętą w Art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) – to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
[4] Obiekt budowlany zgodnie z definicją ujętą w Art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) – jest  to budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
[5] Przez dokument równorzędny należy rozumieć lokalny, miejski lub gminny programy rewitalizacji. Dokument równorzędny to taki, który zawiera wszystkie niezbędne elementy programu rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.
[6] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności administracyjnej. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.
[7] Poprzez tereny inwestycyjne rozumie się wyłącznie tereny przeznaczone pod prowadzenie działalności gospodarczej (np. mogą to być tereny inwestycyjne zlokalizowane w strefach ekonomicznych czy też oferowane przez gminy i przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą, w tym usługi turystyczne).
[8] zakłady lecznictwa uzdrowiskowego – podmioty działające na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. z 2012 r. Dz. U. poz. 651 z późn. zm.)
[9] podmioty lecznicze – podmioty rozumiane zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 poz. 618 z późn. zm.)

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.06.03.03-IZ.00-02-171/16 - ZIT AJ – zmiana listy 17.09.2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.06.03.03-IZ.00-02-171/16 - ZIT AJ – zmiana listy 28.08.2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.06.03.03-IZ.00-02-171/16 – ZIT AJ- zmiana listy 29.05.2018

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.06.03.03-IZ.00-02-171/16 – ZIT AJ – zmiana listy 28.03.2018
Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.06.03.03-IZ.00-02-171/16 – ZIT AJ
Skład Komisji Oceny ProjektówRegulamin pracy KOPLista projektów skierowanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT AJ nr naboru RPDS.06.03.03-IZ.00-02-171/16
Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej nr naboru RPDS.06.03.03-IZ.00-02-171/16
Lista projektów złożonych w ramach naboru

Informacje o naborze

Miejsce oraz sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępny na stronie snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 15 listopada 2016 r. do godz. 15.00 dnia 04 kwietnia 2017 r.
Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami). Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD. Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
II piętro, pokój nr 2015

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
II piętro, pokój nr 2015

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie (lub innym opakowaniu np. pudełku), której opis zawiera następujące informacje:
- pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem
- wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr …………..
- tytuł projektu
- „Nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFRR”.
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie. Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.
Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia do wniosku o dofinansowanie oświadczenia zawierającego klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”.
Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.
W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od dnia 15.11.2016, od godz. 8:00 do dnia 04.04.2017, do godz. 15:00.

Termin rozstrzygnięca konkursu

•    gdy liczba ocenianych wniosków wyniesie od 100 do 150  – orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2017 r;
•    gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 150 – orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2017 r;
•    gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 200 – orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2017 r.

Ikona naboru
Poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ
Pliki do pobrania
Opublikowano:
30 wrzesień 2016