Rozmiar tekstu:
 • Tekst standadowej wielkości
 • Tekst dużą czcionką
 • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Pokaż
Wyniki naborów
Temat
Infrastruktura społeczna
Priorytet
6 Infrastruktura spójności społecznej
Działanie
6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Zakończony
30-11-2016 08:00 | 07-02-2017 15:00

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną: Poddziałanie 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ. Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ[1].

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra, któremu zostało powierzone zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej pełniące rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław oraz ZIT AJ, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Porozumienie  zawarte pomiędzy IZ RPO WD a Miastem Jelenia Góra pełniącym funkcję lidera ZIT AJ i pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD, reguluje zasady współpracy (prawa i obowiązki) w ramach ww. konkursu.

Na co i kto może składać wnioski

Na co można otrzymać dofinansowanie

Przedmiotem konkursu jest następujący typ projektów określony w ramach Osi priorytetowej 6 RPO WD dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną –Poddziałania 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ:
A  Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa[2], nadbudowa, wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług, m.in.:

 • ośrodków wsparcia,
 • rodzinnych domów pomocy,
 • placówek wsparcia dziennego,
 • placówek reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, np.: Centrów Integracji Społecznej (CIS), Zakładów Aktywizacji Zawodowej (ZAZ), Klubów Integracji Społecznej (KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • związanej ze wsparciem pieczy zastępczej:
 • rodzinnej, tj. rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka,
 • instytucjonalnej tj.: placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjny ośrodek preadopcyjny,
 • noclegowni i domów dla bezdomnych.


B Zmiana sposobu użytkowania, budowa, remont, przebudowa, rozbudowa[3], wyposażenie budynków infrastruktury: domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku:

 • domów pomocy społecznej,
 • placówek prowadzonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.


Dla określonych powyżej typów projektów zakłada się również inwestycje, w wyniku których powstanie infrastruktura na potrzeby funkcjonowania ww. placówek (np. w wyniku adaptacji istniejących budynków do nowej funkcji).
Inwestycje mogą być realizowane w placówkach całodobowego pobytu i opieki, w których maksymalna liczba miejsc jest nie większa niż 30.
Inwestycje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą być realizowane tylko w placówkach, w których maksymalna liczba miejsc jest nie większa niż 14.
Wskazane limity pozwalają wykluczyć wsparcie infrastruktury opieki instytucjonalnej w rozumieniu „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”. Projekt dotyczyć ma finansowania infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług w lokalnej społeczności/środowisku lokalnym –  umożliwiającym osobom niezależne życie w środowisku lokalnym, tj. usług zapobiegających odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, gwarantujących tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.
Usługi świadczone są w sposób określony w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.
W związku z planowanymi zmianami zapisów „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” uregulowania w powyższej kwestii zostaną przedstawione (dodatkowo) w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie – niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian przez Ministerstwo Rozwoju.
Budowa nowych obiektów będzie możliwa w uzasadnionych przypadkach, jeśli zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób lub jest nieuzasadnione ekonomicznie (weryfikacji podlegać będzie, czy remont, przebudowa, rozbudowa[4], nadbudowa istniejącego obiektu na terenie realizacji projektu nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie).
Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację, w której rozbudowywana część obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią obiektu.
Projekt powinien uwzględniać dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wydatki na zagospodarowanie otoczenia w zieleń i drobną architekturę będą możliwe do 15 % wartości wydatków kwalifikowalnych.
Aby projekt mógł być realizowany, projektodawca musi wskazać powiązanie z realizacją celów RPO WD 2014-2020 w zakresie wsparcia udzielanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. że projekt przyczynia się do osiągnięcia celów zapisanych w RPO WD 2014-2020 w zakresie wsparcia udzielanego ze środków EFS.
Każdy projekt musi zakładać wsparcie infrastruktury w powiązaniu z procesem integracji społecznej lub aktywizacji społeczno-zawodowej, tj. właściwym zindywidualizowanym i kompleksowym programem, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem (w przypadku noclegowni i domów dla bezdomnych w powiązaniu z programem wychodzenia z bezdomności[5]), co wynikać ma z przedstawionej Koncepcji funkcjonowania placówki.
Koncepcja funkcjonowania placówki jest zgodna z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji i stanowić będzie obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie. Musi być ona oddzielna dla każdej tworzonej placówki i zawierać co najmniej:

 • analizę potrzeb oraz analizę trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym (uwzględnienie aspektu nasilenia problemów wykluczenia społecznego w ujęciu terytorialnym);
 • opis planowanych grup docelowych i ich potrzeb;
 • plan działania, sposób funkcjonowania i organizacji placówki, w  tym:

 

 1. strukturę zatrudnienia i zakres świadczonych usług przez poszczególne grupy personelu;
 2. planowaną do stworzenia liczbę miejsc całodobowego lub dziennego pobytu;
 3. planowane działania placówki na rzecz jej klientów.

 

 • odniesienie się do niefinansowania infrastruktury opieki instytucjonalnej;
 • odniesienie się do finansowania tożsamych usług świadczonych już w lokalnej społeczności przez inne placówki;
 • opis polityki cenowej wspieranej placówki;
 • zakup gruntu (zabudowanego i niezabudowanego) w projektach objętych pomocą publiczną, w tym częściowo objętych pomocą publiczną (tam gdzie występuje efekt zachęty).

   
W ramach ogłoszonego konkursu preferowane będą projekty:

 • o charakterze rewitalizacyjnym – tj. ujęte w lokalnym programie rewitalizacji  (na „Liście B”) lub w dokumencie równorzędnym[6] i umieszczone na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WD (na dzień składania wniosku o dofinansowanie);
 • realizowane na obszarach wiejskich[7];
 • realizowane w partnerstwie.

 
Warunki oraz preferencje (punktowane) w zakresie wyboru projektów szczegółowo określają „Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 42/16 z dnia 8 września 2016 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020, zamieszczone na stronie , 'www.rpo.dolnyslask.pl' („Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów” obowiązujących w niniejszym naborze stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
  W ramach projektów nie będą finansowane wydatki na:

 • inwestycje w części związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach[8];
 • termomodernizację przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie;
 • zagospodarowanie otoczenia w zieleń i drobną architekturę przekraczające 15 % wartości wydatków kwalifikowalnych.

 
Ww. limity procentowe nie sumują się – elementy uzupełniające w projekcie zawsze powinny stanowić maksymalnie 49% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Jeśli projekt składa się z przebudowy obiektu, jego termomodernizacji i zagospodarowanie otoczenia w zieleń, wówczas wydatki na przebudowę obiektu powinny stanowić co najmniej 51% wydatków kwalifikowalnych.
Dla konkursu ogłaszanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ (RPDS.06.01.03-IZ.00-02-168/16), ww. typ projektu musi być w całości realizowany na obszarze ZIT AJ[9].
  Kategorią interwencji
dla niniejszego konkursu jest kategoria 055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.
  Możliwe jest łączenie ww. typów projektów A i B – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

W Wyszukiwarce są zaprezentowane ogólne informacje, a szczegóły są dostępne w dokumentach programowych

[1] W skład Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ wchodzą: Miasto Jelenia Góra, Gmina Janowice Wielkie, Gmina Jeżów Sudecki, Miasto Karpacz, Miasto Kowary, Gmina Mysłakowice, Miasto Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Stara Kamienica, Miasto Szklarska Poręba, Miasto i Gmina Gryfów Śląski, Miasto i Gmina Lubomierz, Miasto i Gmina Mirsk, Miasto i Gmina Wleń, Gmina Pielgrzymka, Miasto i Gmina Świerzawa, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja.

[2] Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację, w której rozbudowywana część obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią obiektu.

[3] Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację, w której rozbudowywana część obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią obiektu.

[4] Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację, w której rozbudowywana część obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią obiektu.

[5] Poprzez program wychodzenia z bezdomności rozumiane są wszelkie działania o charakterze aktywizującym zmierzające do wyprowadzania z bezdomności konkretnych osób i grup społecznych korzystających ze wspieranej w projekcie infrastruktury

[6] Przez dokument równorzędny należy rozumieć lokalny, miejski lub gminny programy rewitalizacji. Dokument równorzędny to taki, który zawiera wszystkie niezbędne elementy programu rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

[7] Zdefiniowanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r.

[8] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności administracyjnej. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

[9] Zgodnie z przypisem nr 3.

 

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców/Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • domy pomocy społecznej;
 • podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy*;
 • ośrodki wsparcia;
 • placówki wsparcia dziennego
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • podmioty zajmujące się całodobową/dzienną opieką osób starszych/przewlekle chorych/niepełnosprawnych*.


*Poprzez podmioty prowadzące rozumiane są wszystkie podmioty, które na podstawie właściwych ustaw świadczą/będą świadczyć wymienione w typach projektów usługi i dzięki realizacji projektu uzyskają status podmiotu prowadzącego.
W momencie składania wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca, jeśli jest osobą fizyczną, musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.
  O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Warunki oraz preferencje (punktowane) w zakresie wyboru projektów szczegółowo określają „Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 42/16 z dnia 8 września 2016 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020, zamieszczone na stronie , 'www.rpo.dolnyslask.pl' („Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów” obowiązujących w niniejszym naborze stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 1 069 250 euro, tj. 4 644 394 zł.

Alokacje przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w czerwcu 2016  r. 1 euro = 4,3436 PLN.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów w poszczególnych naborach.

Minimalny wkład własny

Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie projektu wynosi 15% – przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną albo objętych pomocą de minimis.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.

Wartość projektu

Minimalna całkowita wartość projektu: 100 000 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektów

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:  

 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;
 2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%;
 3. w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% ale nie więcej niż równowartość 200 000 euro dla podmiotu na 3 lata podatkowe;
 4. w przypadku projektu generującego dochód, dla którego dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem, ale nie więcej niż 85%;
 5. w przypadku projektu częściowo objętego pomocą publiczną, w części nie objętej tą pomocą, jeśli dla tej części dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%, dla części objętej pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%;
 6. dla projektu generującego dochód, w którym występuje pomoc publiczna nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, wartość dofinansowania wyliczona za pomocą luki finansowej nie może przekroczyć poziomu wynikającego z zasad pomocy publicznej i nie więcej niż 85%.


W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%).
Na podstawie zapisów Kontraktu Terytorialnego, projekty rewitalizacyjne (ujęte na dzień składania wniosku o dofinansowanie w obowiązującym programie rewitalizacji znajdującym się w prowadzonym przez IZ RPO WD wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji) mogą otrzymać dodatkowy wkład z Budżetu Państwa tytułem uzupełnienia wkładu krajowego, za wyjątkiem projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. Decyzja o wkładzie z Budżetu Państwa zostanie podjęta na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Niezbędne dokumenty

Dokumentacja konkursowa:

Inne ważne informacje
Informacje o naborze

Miejsce oraz sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8:00 dnia 30 listopada 2016 r. do godz. 15:00 dnia 7 lutego 2017 r.
Logowanie do Generatora w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.
Ponadto w ww. terminie (do godz. 15:00 dnia 7 lutego 2017 r.) do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator wniosków papierowej wersji wniosku o dofinansowanie, opatrzonej czytelnym podpisem/-ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wnioskodawcy, wraz z podpisanymi załącznikami (za wyjątkiem wymaganej – w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami – analizy finansowej, którą należy przedłożyć na nośniku CD).
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę wpływu wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:
a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich ul. Mazowiecka 17 Wrocław II piętro, pokój nr 2020

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Wdrażania EFRR ul. Mazowiecka 17 50-412 Wrocław.

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.  

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w aplikacji) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

 • pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem;
 • wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr (…);
 • tytuł projektu;
 • „Nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFRR”.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie. Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia. Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia do wniosku o dofinansowanie oświadczenia zawierającego klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”. Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.   W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej, niż wyżej opisana formie. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów mozna składać od 30.11.2016, od godz. 8:00 do dnia 07.02.2017, do godz. 15:00

Termin rozstrzygnięca konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2017 r.

Ikona naboru
Poddziałanie 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ.
Pliki do pobrania
Opublikowano:
30 wrzesień 2016