Rozmiar tekstu:
 • Tekst standadowej wielkości
 • Tekst dużą czcionką
 • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Pokaż
Wyniki naborów
Temat
Infrastruktura społeczna
Priorytet
6 Infrastruktura spójności społecznej
Działanie
6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Zakończony
31-10-2016 08:00 | 25-01-2017 15:00

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – Poddziałanie 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej (ZIT AJ) – jako Instytucja Organizująca Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Zadania związane z naborem realizuje:

Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław oraz Miasto Jelenia Góra, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD – ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra.

Porozumienie zawarte pomiędzy IZ RPO WD a Miastem Jelenią Górą, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD oraz lidera w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej, reguluje zasady współpracy (prawa i obowiązki) w ramach ww. konkursu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców/Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • domy pomocy społecznej;
 • podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy*;
 • ośrodki wsparcia;
 • placówki wsparcia dziennego
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • podmioty zajmujące się całodobową/dzienną opieką osób starszych/przewlekle chorych/niepełnosprawnych*.


*Poprzez podmioty prowadzące rozumiane są wszystkie podmioty, które na podstawie właściwych ustaw świadczą/będą świadczyć wymienione w typach projektów usługi i dzięki realizacji projektu uzyskają status podmiotu prowadzącego.

W momencie składania wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca, jeśli jest osobą fizyczną, musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Przedmiotem konkursu jest następujący typ projektów określony w ramach Osi priorytetowej 6 RPO WD dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną –

Poddziałania 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ:

D Remont, przebudowa i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania o charakterze wspomaganym: chronione, treningowe i wspierane skierowane w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze

E Remont, przebudowa i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne

Inwestycje w mieszkaniach o charakterze wspomaganym mogą być realizowane pod warunkiem, że maksymalna liczba miejsc jest nie większa, niż określają to „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.

Projekt dotyczyć ma finansowania infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług w lokalnej społeczności/środowisku lokalnym – umożliwiającym osobom niezależne życie w środowisku lokalnym, tj. usług zapobiegających odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, gwarantujących tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Usługi świadczone są w sposób wskazany w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.

W związku z planowanymi zmianami zapisów „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” uregulowania w powyższej kwestii zostaną przedstawione (dodatkowo) w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie – niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian przez Ministerstwo Rozwoju.

Za budynek zdegradowany na potrzeby niniejszego konkursu uznaje się budynek w którym – na podstawie aktualnej, okresowej kontroli oceny stanu technicznego elementów budowlanych (przeprowadzonej na podstawie art. 62 ustawy – Prawo budowlane) – co najmniej:

 • jeden z elementów budowlanych wykazuje stopień zużycia „awaryjny”, tj. na poziomie ponad 50% (w odniesieniu do elementów konstrukcyjnych budynku) lub ponad 60% (w odniesieniu do elementów wykończeniowych budynku),
  lub
 • co najmniej dwa elementy budowlane wykazują stopień zużycia „zły”, tj. 41-50% (w odniesieniu do elementów konstrukcyjnych budynku) lub 46-60% (w odniesieniu do elementów wykończeniowych budynku).
  Protokół (wyciąg z protokołu) z okresowej kontroli i oceny stanu technicznego elementów budowlanych obiektu budowlanego stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie).

Interwencja może wykraczać poza części wspólne budynków.

Projekt powinien uwzględniać dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aby projekt mógł być realizowany, projektodawca musi wskazać powiązanie z realizacją celów RPO WD 2014-2020 w zakresie wsparcia udzielanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. że projekt przyczynia się do osiągnięcia celów zapisanych w RPO WD 2014-2020 w zakresie wsparcia udzielanego ze środków EFS.

Każdy projekt musi zakładać wsparcie infrastruktury w powiązaniu z procesem integracji społecznej lub aktywizacji społeczno-zawodowej, tj. właściwym zindywidualizowanym i kompleksowym programem, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

W ramach ogłoszonego konkursu preferowane będą projekty:

 • o charakterze rewitalizacyjnym – tj. ujęte w lokalnym programie rewitalizacji (na „Liście B”) lub w dokumencie równorzędnym[2] i umieszczone na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WD (na dzień składania wniosku o dofinansowanie);
 • realizowane na obszarach wiejskich[3];
 • realizowane w partnerstwie.

Warunki oraz preferencje (punktowane) w zakresie wyboru projektów szczegółowo określają „Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 42/16 z dnia 8 września 2016 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020, zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl („Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów” obowiązujących w niniejszym naborze stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

Dla kogo

Nie dotyczy

Kryteria wyboru projektów

„Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów” obowiązujących w niniejszym naborze stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 575 750 euro, tj. 2 500 828 zł.

Alokacje przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w czerwcu 2016 r. 1 euro = 4,3436 PLN.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów w poszczególnych naborach.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

- w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;

- w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%;

- w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% ale nie więcej niż równowartość 200 000 euro dla podmiotu na 3 lata podatkowe;

- w przypadku projektu generującego dochód, dla którego dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem, ale nie więcej niż 85%;

- w przypadku projektu częściowo objętego pomocą publiczną, w części nie objętej tą pomocą, jeśli dla tej części dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%, dla części objętej pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%;

- dla projektu generującego dochód, w którym występuje pomoc publiczna nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, wartość dofinansowania wyliczona za pomocą luki finansowej nie może przekroczyć poziomu wynikającego z zasad pomocy publicznej i nie więcej niż 85%.


W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%).

Na podstawie zapisów Kontraktu Terytorialnego, projekty rewitalizacyjne (ujęte na dzień składania wniosku o dofinansowanie w obowiązującym programie rewitalizacji znajdującym się w prowadzonym przez IZ RPO WD wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji) mogą otrzymać dodatkowy wkład z Budżetu Państwa tytułem uzupełnienia wkładu krajowego, za wyjątkiem projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. Decyzja o wkładzie z Budżetu Państwa zostanie podjęta na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Minimalny wkład własny

Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie projektu wynosi 15% – przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną albo objętych pomocą de minimis.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Dokumentacja konkursowa

Ogłoszenie o naborze 6.1 D i E – ZIT AJ
Regulamin 6.1 D i E – Załącznik nr 1 do Uchwały
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Kryteria wyboru – 6.1 D i E
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wskaźniki 6.1 D i E
Załącznik do Wyciągu kryteriów – Poziom zamożności Gminy – wskaźnik G

Komunikat 6.1.D i E z dnia 15 listopada 2016r.

Wykaz informacji wraz z załącznikami do wniosku

Deklaracja Natura 2000
Deklaracja RDW
Formularz – inna pomoc
Formularz – pomoc de minimis (przedsiębiorstwa)
Formularz – pomoc de minimis
Formularz – wkład niepieniężny – częściowa pomoc publiczna
Formularz – wkład niepieniężny z pomocą publiczną
Formularz wkład niepieniezny – bez pomocy publicznej
Instrukcja-wypełniania-wniosku-o-dofinansowanie-w-ramach-RPO-WD-2014-2020-w-zakresie-EFRR_v2_09 2016
Oświadczenie – Analiza OOŚ z instrukcją
Oświadczenie – pomoc de minimis
Oświadczenie o braku pomocy publicznej pomocy de minimis
Oświadczenie VAT dla Partnera
Oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy
Oświadczenie VATdla Podmiotu realizującego projekt
Pełnomocnictwo
UOKiK – Pomoc publiczna – informacje dodatkowe
Załącznik dotyczący określenia poziomu wsparcia w projektach partnerskich
Wzór Decyzji o dofinansowaniu projektu WD_2014-2020_08.2016
Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy
Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu
Załącznik nr 4 Harmonogram płatności
Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu
Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji Projektu
Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta
Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera
Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt
Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji
Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność
Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych
Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR
Wzór umowy o dofinansowanie EFRR 2014 2020
Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy
Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu
Załącznik nr 4 Harmonogram płatności
Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu
Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji
Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta
Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Partnera
Załącznik nr 10 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt
Załącznik nr 11 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji
Załącznik nr 12 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność
Załącznik nr 13 Zakres przetwarzanych danych osobowych
Załącznik nr 14 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

„Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020”

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane na adresy poczty elektronicznej:

pife@dolnyslask.pl
pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
pife.legnica@dolnyslask.pl
pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Linki

www.rpo.dolnyslask.pl

www.zitaj.jeleniagora.pl

Komunikaty

Komunikat 6.1.D i E z dnia 15 listopada 2016r.

Komunikat dla naborów w ramach działania 6.1 D i E

Komunikat o wydłużeniu terminu naborów – działanie 6.1

 19 stycznia 2017 r. został zakończony nabór wniosków nr RPDS.06.01.03.00-IZ.00-02-165/16 w trybie konkursowym dla Poddziałania 6.1.3DiE Inwestycje w infrastrukturę społeczną– ZIT AJ. W ramach konkursu nie złożono żadnego wniosku. Informacja.

Informacje o naborze

Miejsce i sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Logowanie do Generatora w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto w ww. terminie (do godz. 15:00 dnia 17 stycznia 2017 r.) do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator wniosków papierowej wersji wniosku o dofinansowanie, opatrzonej czytelnym podpisem/-ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wnioskodawcy, wraz z podpisanymi załącznikami (za wyjątkiem wymaganej – w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami – analizy finansowej, którą należy przedłożyć na nośniku CD).

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę wpływu wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Mazowiecka 17
Wrocław
II piętro, pokój nr 2020

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Wdrażania EFRR
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław.

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w aplikacji) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

- pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem;
- wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr (…);
- tytuł projektu;
- „Nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFRR”.


Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia do wniosku o dofinansowanie oświadczenia zawierającego klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej, niż wyżej opisana formie. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projeków można składać od dnia od 31.01.2016 godz. 8:00 do dnia 19.01.2017 godz. 15:00

Ikona naboru
Poddziałanie 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ
Pliki do pobrania
Opublikowano:
30 wrzesień 2016