Rozmiar tekstu:
 • Tekst standadowej wielkości
 • Tekst dużą czcionką
 • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Pokaż
Wyniki naborów
Temat
Nauka i edukacja
Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Zakończony
07-11-2016 08:00 | 30-11-2016 15:00

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ.

Nabór dla Wnioskodawców planujących realizację projektów na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej określonym w Strategii ZIT AJ.
W ramach Poddziałania 10.1.3 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra  pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej (ZIT AJ). IP pełni wspólnie z IZ rolę Instytucji Organizującej Konkurs. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Zadania związane z naborem realizują:


Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mazowiecka 17, kod pocztowy 50-412.

ZIT AJ pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy IZ RPO WD a Miastem Jelenia Góra pełniącym funkcję lidera ZIT AJ oraz funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski

W ramach niniejszych konkursów, Beneficjentami mogą być: • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; • jednostki organizacyjne jst; • organizacje pozarządowe; • organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego; • przedsiębiorcy. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej, m.in. specjalnych i integracyjnych oraz uruchamianie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zwiększające szanse edukacyjne dzieci. Wykaz dodatkowych zajęć obejmuje:

a) zajęcia specjalistyczne takie jak: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;
e) zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (tj. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość) oraz właściwe postawy/umiejętności (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz pobudzające ciekawość świata).

10.1.C. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wsparcie może być realizowane zwłaszcza przez:

a) doradztwo, kursy, szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz inne formy podwyższenia kwalifikacji pod kątem rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz właściwej postawy (m.in. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, ciekawości świata), jak też właściwego wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy
i samokształcenia nauczycieli;
c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wychowania przedszkolnego i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami (m.in. praktyki, staże);
d) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty albo instytucjami wspomagającymi przedszkola.

Kategorią interwencji dla ogłaszanych konkursów w ramach Działania 10.1 jest kategoria interwencji 115, która odpowiada bezpośrednio celowi dążącemu
do ograniczania i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianiu równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej
oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogółem kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs dla ZIT AJ wynosi: 6 311 998 PLN (tj. 1 453 172 EUR) Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zostanie zwiększona o środki z budżetu państwa w zależności od poziomu planowanego przez Wnioskodawców wkładu własnego. Wszystkie kwoty podane w ogłoszeniu zostały przeliczone po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w dniu 30 sierpnia 2016 r. (1 euro = 4.3436 PLN). Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania list rankingowych w poszczególnych naborach.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w zakresie typu projektu 10.1.A).
Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) może wynosić 95% w przypadku realizacji typów 10.1.B i 10.1.C.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Nie dotyczy.

Minimalny wkład własny

Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursów wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu w zakresie projektów typu 10.1.B i 10.1.C.
Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursów wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu w zakresie projektów typu 10.1.A.
W przypadku występowania w projekcie różnych typów wparcia wśród których występuje typ 10.1.A, minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi 15%. Np.: Beneficjent zaplanował w projekcie realizację typu
wsparcia 10.1 .A i 10.1.B – jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% lub Beneficjent zaplanował w projekcie realizację typu wsparcia 10.1.A i 10.1.C – jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15%

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe:

pife@dolnyslask.pl
pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
pife.legnica@dolnyslask.pl
pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Zapytania do ZIT AJ (w zakresie Strategii ZIT AJ) można składać za pomocą:
e-maila: zitaj@jeleniagora.pl
Telefonu: 75 75 46 255  oraz 75 75 46 288
Bezpośrednio w siedzibie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00:
Wydział Zarządzania ZIT AJ (pokój 107)
ul. Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.dip.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.
Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.dip.dolnyslask.pl.  
Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

Informacje o naborze

Miejsce oraz sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), który jest dostępny poprzez stronę: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Następnie wniosek taki powinien zostać złożony w systemie SOWA w terminie od godz. 8.00 dnia 7 listopada 2016 r. do godz. 15.00 dnia 30 listopada 2016 r. Jednocześnie, we wskazanym powyżej terminie, do siedziby IOK (IZ RPO WD) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z systemu SOWA papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą z pieczęcią osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami – jeśli dotyczy).

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
II piętro, pokój nr 2020.

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
II piętro, pokój nr 2020.

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.
Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.
Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

 • pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem;
 • odpowiedni numer konkursu, to jest:
  RPDS.10.01.01-IZ.00-02-174/16 – konkurs horyzontalny i OSI, lub
  RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16 – konkurs ZIT WrOF, lub
  RPDS.10.01.03-IZ.00-02-176/16 – konkurs ZIT AJ, lub
  RPDS.10.01.04-IZ.00-02-177/16- konkurs ZIT AW;
 • tytuł projektu;
 • zapis: „Nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFS”.
 • Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej lub dostarczone po upływie wyznaczonego terminu zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia. Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu
są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie. Logowanie do systemu SOWA w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru. W przypadku ewentualnych problemów z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), IZ RPO WD zastrzega sobie, między innymi, możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wskazane wyżej. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, w których opublikowano ogłoszenie. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od dnia 07 listopada 2016 r. od godziny 08.00 do dnia 30 listopada 2016 r. do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięca konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj / czerwiecv 2017 r.

Ikona naboru
Poddziałanie 10.01.03 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ
Pliki do pobrania
Opublikowano:
05 październik 2016