Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Pokaż
Wyniki naborów
Temat
Biznes i przedsiębiorczość
Priorytet
1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie
1.3 Rozwój przedsiębiorczości
Zakończony
25-11-2016 08:00 | 31-01-2017 15:00

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz MIASTO JELENIA GÓRA, któremu Zarząd Województwa Dolnośląskiego 11 czerwca 2015 r. powierzył zadania w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, w ramach współpracy pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 a Miastem Jelenia Góra pełniącą funkcję lidera ZIT AJ i pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ Schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie projektów „grantowych” w ramach konkursu ubiegać się mogą następujące typy beneficjentów (zwanymi Grantodawcami):

1) Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB)
2) Lokalne Grupy Działania (LGD)

Projekt może być realizowany w partnerstwie pod warunkiem spełnienia określonych zasad, określonych w dokumentacji konkursowej.

UWAGA: Grantodawca nie może świadczyć usług doradczych finansowanych w ramach prowadzonego przez siebie projektu grantowego, ale nie wyłącza go to z możliwości bycia usługodawcą w ramach innego projektu tego rodzaju.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych (zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej), których celem będzie wsparcie MSP, w tym MSP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy), w zakresie usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.
Zastosowanie formuły projektów grantowych pozwoli wykorzystać doświadczenie podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji Grantodawców i ma prowadzić do wzmocnienia MŚP i ułatwienia ich rozwoju poprzez ukierunkowanie wsparcia i celowe dostarczenie środków finansowych na skorzystanie z usług doradczych.
Przedmiotem wsparcia w formie grantu ma być usługa doradcza definiowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako usługa świadczona przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest tez związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria dla Działania 1.3, Podziałania 1.3.3, Schematu 1.3 C zostały wyodrębnione i stanowią załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 705 000 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3065 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 29.09.2016 r. alokacja w PLN wynosi 3 036 082,50 PLN.
Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu grantowego wynosi: do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (z uwzględnieniem dopuszczalnych limitów kwalifikowalności wydatków dla projektów grantowych wynikających z zał. nr 6 do SZOOP).
Co najmniej 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie grantowym muszą stanowić wydatki przeznaczone na granty i nie więcej niż 15% wydatków kwalifikowalnych muszą stanowić wydatki nieprzeznaczone na granty.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w części projektu obejmującej wydatki nieprzeznaczone bezpośrednio na granty, dofinansowanie może być udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. W tym przypadku wielkość dofinansowania może wynosić do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (z uwzględnieniem zasady dot. całkowitej kwoty pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu wynoszącej do 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych).

Wielkość, limity dofinansowania oraz podstawę prawną udzielenia grantu, każdorazowo określa umowa o powierzenie grantu zawierana pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą. Umowa o powierzenie grantu podlega akceptacji DIP i musi być zgodna z wymogami zawartymi w rozdziale III Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB.

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wartość wsparcia na jedno przedsiębiorstwo (dla Grantobiorcy): 150 tys. PLN

Niezbędne dokumenty

Dokumentacja konkursowa


Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie  nieaktualne
Regulamin konkursu
Regulamin konkursu  nieaktualny

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - lista wskaźników

 
Załączniki do regulaminu konkursu:
1. Wytyczne grantowe do 1.3
Załącznik nr 1 do wytycznych grantowych
2. Wzór wniosku o dofinansowanie
3. Kryteria wybory projektów - aktualne od 21.11.2016 r.
    Kryteria wybory projektów - nieaktualne
4. Wzór umowy o dofinansowanie
 Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie
 Załącznik nr 3 - Harmonogram płatności projekty grantowe
Załącznik nr 4 - Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta
Załącznik nr 5 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014
Załącznik nr 6 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Załącznik nr 7 - Klasyfikacja budżetowa projektu
5. Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach projektu

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - link
Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie
Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z gotowymi wzorami do wypełnienia - link

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.3, Podziałania 1.3.3, Schematu 1.3.C.2 można kierować poprzez:
e – maila: info.dip@umwd.pl
telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13
lub bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Zapytania do ZIT AJ (w zakresie Strategii ZIT AJ) można składać za pomocą:
e – maila: zitaj@jeleniagora.pl
telefonu: 75 7546 249, 75 7546 288
bezpośrednio w siedzibie:

Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi
Aglomeracji Jeleniogórskiej
ul. Okrzei 10, pok. 107
58-500 Jelenia Góra

Linki

www.rpo.dolnyslask.pl

www.dip.dolnyslask.pl/

Komunikaty

Komunikat z dnia 12.12.2016 na temat wydłużenia naboru.

Wytyczne programowe IZ RPO WD do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Komunikat z dnia 21.11.2016 r. dotyczący kryteriów oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AJ

Informacje o naborze

Miejsce oraz sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić w aplikacji - generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępnej na stronie http://www.snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do DIP w ramach niniejszego konkursu w terminie:
od godz. 8.00 dnia 25-11-2016 r. do godz. 15.00 dnia 04-01-2017r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto:
Do siedziby DIP należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Grantodawcy wraz z podpisanymi załącznikami w terminie do godz. 15.00 dnia 04-01-2017r.

Za datę wpływu do DIP (IOK) uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016- 2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona osobiście lub kurierem do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

Nazwa Grantodawcy (Wnioskodawcy)
Adres Grantodawcy (Wnioskodawcy)
NIP
Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.3.3
Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ
Schemat 1.3 C.2
Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć:
– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Grantodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Grantodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Grantodawcy, lub
– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony ... do strony...” opatrzonej podpisem Grantodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Grantodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Grantodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z listą załączników przedstawioną we wniosku o dofinansowanie.
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do DIP. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.
Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.
W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunika tu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od dnia 25.11.2016 r. do dnia 31.01.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu oceny formalnej, merytorycznej oraz oceny zgodności ze strategią ZIT AJ wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl), stronie internetowej ZIT AJ (www.zitaj.jeleniagora.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista ocenionych projektów zawierającą przyznanie oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Grantodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z Grantodawcami projektów wybranych do dofinansowania, stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu. Formularz umowy zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy o dofinansowanie. Wzór umowy uwzględnia prawa i obowiązki Grantodawcy/partnera (jeśli dotyczy) oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania.
Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi minimalny zakres oraz przedmiot praw i obowiązków Stron Umowy i może być przez Strony Umowy zgodnie uzupełniany o inne postanowienia niezbędne i istotne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie treści umowy o dofinansowanie projektu nie mogą być jednak sprzeczne z postanowieniami zawartymi w jej treści jak i z m.in. systemem realizacji RPO WD 2014-2020 oraz przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, pod rygorem nieważności czynności prawnej.

Wzór umowy o powierzenie grantu między Grantodawcą i Grantobiorcą zostanie opracowany przez Grantodawcę w ramach procedur realizacji projektu grantowego. 
Jednakże zgodnie z „wytycznymi grantowymi do działania 1.3” umowa o powierzenie grantu zawierana pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą powinna określać w szczególności:
1.    zadania Grantobiorcy objęte grantem,
2.    kwotę grantu i wkładu własnego,
3.    okres realizacji grantu,
4.    warunki przekazania i rozliczenia grantu,
5.    obowiązki związane z monitorowaniem wskaźników realizacji grantu,
6.    zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego,,
7.    zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Grantodawcę lub uprawnione podmioty (IZ RPO WD/IP/UKS/KE),
8.    zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w zakresie wyrażenia zgody Grantobiorcy na przetwarzanie danych osobowych oraz wykonywania wobec niego obowiązków informacyjnych.

Wzór umowy pomiędzy Grantodawcą i Grantobiorcą podlega zatwierdzeniu przez DIP na etapie oceny wniosku o dofinansowanie Grantodawcy.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, którym należy się posługiwać ubiegając się o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu, a instrukcja jego wypełniania dostępna jest na stronie internetowej DIP.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z Grantodawcami projektów wybranych do dofinansowania, stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu. Formularz umowy zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy o dofinansowanie. Wzór umowy uwzględnia prawa i obowiązki Grantodawcy/partnera (jeśli dotyczy) oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi minimalny zakres oraz przedmiot praw i obowiązków Stron Umowy i może być przez Strony Umowy zgodnie uzupełniany o inne postanowienia niezbędne i istotne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie treści umowy o dofinansowanie projektu nie mogą być jednak sprzeczne z postanowieniami zawartymi w jej treści jak i z m.in. systemem realizacji RPO WD 2014-2020 oraz przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, pod rygorem nieważności czynności prawnej.

Wzór umowy o powierzenie grantu między Grantodawcą i Grantobiorcą zostanie opracowany przez Grantodawcę w ramach procedur realizacji projektu grantowego. 

Jednakże zgodnie z „wytycznymi grantowymi do działania 1.3” umowa o powierzenie grantu zawierana pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą powinna określać w szczególności:

1.      zadania Grantobiorcy objęte grantem,

2.      kwotę grantu i wkładu własnego,

3.      okres realizacji grantu,

4.      warunki przekazania i rozliczenia grantu,

5.      obowiązki związane z monitorowaniem wskaźników realizacji grantu,

6.      zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego,,

7.      zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Grantodawcę lub uprawnione podmioty (IZ RPO WD/IP/UKS/KE),

8.      zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w zakresie wyrażenia zgody Grantobiorcy na przetwarzanie danych osobowych oraz wykonywania wobec niego obowiązków informacyjnych.

 

Wzór umowy pomiędzy Grantodawcą i Grantobiorcą podlega zatwierdzeniu przez DIP na etapie oceny wniosku o dofinansowanie Grantodawcy. 

Ikona naboru
Poddziałanie nr 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ
Pliki do pobrania
Opublikowano:
17 październik 2016