Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Pokaż
Wyniki naborów
Temat
Infrastruktura edukacyjna
Priorytet
7 Infrastruktura edukacyjna
Działanie
7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową
Zakończony
27-08-2018 08:00 | 15-11-2018 15:00

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020

ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową
Poddziałanie 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AJ
Nr naboru RPDS.07.02.03-IZ.00-02-313/18

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy wnioskodawców/beneficjentów:
•    jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
•    jednostki organizacyjne jst;
•    organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe;
•    specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
Jako partnerzy występować mogą tylko podmioty wskazane wyżej jako wnioskodawcy/beneficjenci.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursów są następujące typy projektów określone dla działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną (ponadpodstawową), w tym zawodową:

7.2.A  Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę  lub adaptację (w tym także zakup wyposażenia) placówek i szkół ponadpodstawowych, w tym zawodowych i specjalnych.

7.2.B Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.

7.2.C Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych.

7.2.D Przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego oraz tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp.

7.2.E  Przedsięwzięcia z zakresu budowy nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu.

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów.

Wymogi dotyczące przedsięwzięć z zakresu szkolnictwa zawodowego:
a)    wsparta w wyniku realizacji projektu infrastruktura powinna być dostosowana do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej;
b)    działania mające na celu poprawę infrastruktury szkół zawodowych powinny być realizowane z zaangażowaniem pracodawców tak, aby w jak największym stopniu stworzone warunki kształcenia odpowiadały na potrzeby rynku i zaowocowały wykształceniem wysokiej klasy specjalistów, poszukiwanych na rynku pracy;
c)    rezultatem projektu powinno być dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, uwzględniające minimalne standardy zawarte w podstawie programowej;
d )        budowa nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących budynków nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie oraz musi uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze.
e)         wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych powinno odpowiadać potrzebom konkretnej jednostki oświatowej oraz być zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach dla danego zawodu. Przykładowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych został opracowany przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez MEN ;
f)        w sytuacji, gdy szkoła współpracuje z lokalnymi pracodawcami w zakresie praktycznej nauki zawodu, możliwe jest uwzględnienie zakupu wyposażenia w oparciu o wyposażenie wykorzystywane u pracodawcy. Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe musi przedstawić wówczas diagnozę uwzględniającą posiadane wyposażenie oraz rekomendacje potencjalnego pracodawcy. Na tej podstawie można wyposażyć pracownie zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem pod warunkiem, że będzie ono zgodne z zapisami podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

Opis spełnienia poszczególnych wymogów powinien się znaleźć we wniosku o dofinasowanie np. w punkcie 8 „Pozostałe informacje”

Wymogi dotyczące wszystkich projektów:
Aby projekt mógł być realizowany, projektodawca Wnioskodawca musi wskazać:
a)    wizję i kompleksowy plan wykorzystania wspartej w wyniku realizacji projektu infrastruktury i/lub zakupionego wyposażenia (konieczność uwzględnienia kwestii demograficznych oraz w zakresie szkolnictwa zawodowego dopasowania projektu do potrzeb rynku pracy i/lub smart specialisation w Województwie Dolnośląskim);
b)    że projekt przyczynia się do osiągnięcia celów RPO WD finansowanych ze środków EFS;
c)    że konieczność wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb szkoły objętej projektem (diagnoza powinna zawierać m.in. inwentaryzację sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków UE, we wcześniejszych perspektywach finansowych).

Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do działania 3.3 RPO WD „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” (schematy 3.3 A i 3.3 B). Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości  wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.

Wyposażenie poszczególnych pracowni oraz zakupywane  pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK i infrastruktura sieciowo-usługowej powinno odpowiadać potrzebom konkretnej jednostki oświatowej oraz być niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty.

Przykładowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przyrodniczych oraz wykaz pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz urządzeń sieciowych został opracowany przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez MEN  .

Preferowane będą projekty:
- dostosowujące szkoły do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- zapewniające rozwój infrastruktury w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych (wyposażenie pracowni);
- komplementarne z przedsięwzięciami realizowanymi w obszarze edukacji współfinansowanymi z EFS.
Nie będą finansowane:
- Wydatki związane z termomodernizacją przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
- Wydatki ponoszone na infrastrukturę oraz zakup wyposażenia wykorzystywanego na potrzeby kształcenia ustawicznego.
- Wydatki ponoszone na budowę nowych obiektów nie służących praktycznej nauce zawodu oraz rozbudowę obiektów nie służących praktycznej nauce zawodu o budynki trwale nie połączone z istniejącym już obiektem.
- Koszty zagospodarowania terenu wokół szkół i placówek oraz budowa dróg dojazdowych, wewnętrznych i parkingów.
- Wydatki związane z wyposażeniem części administracyjnej.
- Wydatki na zakup używanych środków trwałych.

Wszystkie przedsięwzięcia będą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako obowiązkowy element projektu).
Sfinansowana w ramach projektu, szeroko rozumiana infrastruktura (w tym technologie i systemy informacyjno-komunikacyjne) ma zwiększać dostępność i eliminować bariery dla osób z niepełnosprawnościami oraz być zgodna z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 zwłaszcza w zakresie stosowania standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020.
Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, neutralny wpływ produktów projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność). Jeżeli Wnioskodawca uznaje, że jego któryś z produktów projektu ma neutralny wpływ na realizację tej zasady, wówczas taka deklaracja wraz z uzasadnieniem powinien zawrzeć w treści wniosku o dofinansowanie. Neutralność produktu projektu musi wynikać wprost z zapisów wniosku o dofinansowanie.
Należy także zwrócić uwagę na to, iż o pozytywnym wpływie na zasadę niedyskryminacji świadczy także zastosowanie w zlecanych w ramach projektu zamówieniach publicznych klauzul społecznych (dotyczących osób z niepełnosprawnościami) a także dostępna dla osób z niepełnosprawnościami strona internetowa. Nie zwalnia to jednak Wnioskodawcy z konieczności dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy zapoznać się z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020 oraz materiałami znajdującymi się na stronie internetowej: www.power.gov.pl/dostepnosc oraz w zakładce Poznaj Fundusze Europejskie bez barier znajdującej się na stronie internetowej RPO WD (http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/poznaj-fundusze-europejskie-bez-barier/). Na szczególną uwagę na tej stronie zasługuje Poradnik opublikowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju "Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami".

Kategorie interwencji dla niniejszego konkursu (zakres interwencji dominujący):
050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych
051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym).

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 951 713 euro, tj. 4 152 419 zł (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w lipcu 2018 r., 1 euro = 4,3631 zł – kurs z dnia 28 czerwca 2018 r.) w tym na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.
Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów.
Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach poddziałania.
W trakcie trwania naboru (poprzez zmianę regulaminu konkursu) lub po rozstrzygnięciu konkursu IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, z uwzględnieniem kolejności projektów na liście według liczby otrzymanych punktów oraz zasady równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę).Minimalna wartość projektu:

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu – nie dotyczy
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
- 50 tys. PLN w przypadku projektów dotyczących wyłącznie wyposażenia;
- 100 tys. PLN w przypadku pozostałych projektów infrastrukturalnych.

Maksymalna wartość projektu:
Maksymalna wartość projektu -  nie dotyczy.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 12 mln PLN  
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych  dotyczy jednej szkoły/placówki

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu

Wnioskowana w projekcie wartość dofinansowania (przeliczona po kursie wskazanym w regulaminie konkursu) nie może przekroczyć alokacji przeznaczonej na niniejszy konkurs (nr RPDS.07.02.03-IZ.00-02- 313/18).

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:
1.    w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;
2.    w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro.

IZ RPO WD zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji o otrzymanej przez wnioskodawcę pomocy de minimis w oparciu o dane dostępne w systemie SUDOP. Kontrola zostanie przeprowadzona podczas oceny wniosku o dofinansowanie, a następnie – w przypadku pozytywnej oceny i wyboru projektu do dofinansowania – przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania lub odrzuceniem projektu podczas oceny wniosku/odmową zawarcia umowy.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

Minimalny wkład własny beneficjenta (pokryty ze środków własnych Wnioskodawcy lub innych źródeł finansowania) wynosi:
1.    w przypadku projektu bez pomocy publicznej - 15 % kosztów kwalifikowalnych;
2.    w przypadku wydatków objętych pomocą de minimis - 15 % kosztów kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie 7.2.3
Regulamin konkursu 7.2
Załącznik nr 1 do Regulaminu- Kryteria wyboru projektów
Załącznik nr 2 do Regulaminu- Lista wskaźników
Załącznik nr 3 do Regulaminu- Lista sprawdzająca

Wzór umowy EFRR 2014 2020_ ver 17_czystaZałącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budż.państw.

Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz-finan. dla projektów z budżetem PaństwaZałącznik nr 2Harmonogram zamówień dla ProjektuZałącznik nr 3 Harmonogram płatności

Załącznik nr 4 Montaż finansowy ProjektuZałącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacjiZałącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta ver. 12_czystaZałącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera ver 12_ czystaZałącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt ver 12_ czystaZałącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacjiZałącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność – ver 16_zzZałącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych EFRR_ver 17Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR_ grudzień 17Załącznik nr 14 Klasyfikacja budżetowa projektuZałącznik nr 15 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR ver 12Załącznik nr 16 Harmonogram uzyskiwania decyzji_pozwoleń

 

Wzór Decyzji o dofi projektu WD_2014-2020_ver 17_czystaZałącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budż.państw.

Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz-finan. dla projektów z budżetem PaństwaZałącznik nr 2Harmonogram zamówień dla ProjektuZałącznik nr 3 Harmonogram płatności

Załącznik nr 4 Montaż finansowy ProjektuZałącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacjiZałącznik nr 6 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta ver. 12-czystaZałącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Partnera ver 12-czystaZałącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt ver 12-czystaZałącznik nr 9 Zestawienie dokumentów dotyczących operacjiZałącznik nr 10 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność – ver 16_czystaZałącznik nr 11 Zakres przetwarzanych danych osobowych EFRR_ver 17Załącznik nr 12 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR_ grudzień 17Załącznik nr 13 Klasyfikacja budżetowa projektuZałącznik nr 14 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR ver 12Załącznik nr 15 Harmonogram uzyskiwania decyzji_pozwoleń

Wzór wnioskuInstrukcja _v7Deklaracja N2000Deklaracja RDWFormularz_zakres_inf_pomocy_de_minimis_przedsieb

Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_r

Formularz_zakres_informacji_pomo_de_minimisOswiadczenie_pp_de_minimisOswiadczenie-o-braku-pom-publ_pom-de-minOświadczenie – analiza OOŚ z instrukcjąOświadczenie-VAT-dla-Wnioskodawcy-zał.-do-WND-v.2.0a_Oświadczenie-VAT-dla-Partnera-zał.-do-WND-v.2.0a_zmianaOświadczenie-VAT-dla-Podmiotu-realizuc.-Projekt-zał.-do-WND-v.2.0aSzerokie-pelnomocnictwo-ECR-03.02.2016UOKiK-Pomoc-publiczna-Inf.-dod.Wklad-niepieniezny-bez-pp-12Wklad-niepieniezny-z-pp2Wklad-niepieniezny-z-pp-i-bez-pp2Zał.-dot.-określenia-poziomu-wsparcia-w-projektach-partne.

Strategia-ZIT-AJKryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone uchwałą nr 84/18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 20 czerwca 2018 rokuRAMY_STRATEGICZNE_NA_RZECZ_INTELGENTNYCH_SPECJALIZACJI_DOLNEGO_SLASKAPoradnik opublikowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Realizacja zasady równości szans..

Prezentacja ze spotkania informacyjnego 5.09.2018- kryteria oceny strategicznej ZIT AJ

Często zadawane pytania i odpowiedzi:

FAQ_7.2_RPO WD – 12.10.2018 FAQ – 7.2

Inne ważne informacje

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami poniżej w ramach dokumentacji konkursowej oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy

Wnioskodawcy przysługuje protest od negatywnego wyniku oceny oraz od niewybrania projektu do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach RPO WD. Wnioskodawca, w przypadku negatywnej oceny projektu/niewybrania projektu do dofinansowania (po otrzymaniu od IZ RPO WD/IP RPO WD pisemnej informacji w tym zakresie) ma możliwość wniesienia protestu:
- bezpośrednio do IZ RPO WD lub
-  do IZ RPO WD za pośrednictwem IP RPO WD,
na zasadach i w trybie, o którym mowa w art. 53, art. 54 oraz art. 56 ustawy wdrożeniowej.
Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Miejsce, termin i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 27 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 dnia 15 listopada 2018 r.
Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto w ww. terminie do godz. 15.00 dnia 15 listopada 2018 r. do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator Wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).
Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.
Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:
a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
II piętro, pokój nr 2019
b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
II piętro, pokój nr 2019
Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.
Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, (lub innym opakowaniu np. pudełku) której opis zawiera następujące informacje:
- pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem
- wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr …………..
- tytuł projektu
- numer wniosku o dofinansowanie
- „Nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFRR”.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.
Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.
W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w Art. 41 ust. 2 pkt 7c. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.
IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.
IZ RPO WD nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.
Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu:  7 miesięcy od daty zakończenia składania wniosków.

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu/decyzji o dofinansowanie projektu Województwa Dolnośląskiego, która będzie zawierany z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania jest zamieszczony na stronach www.rpo.dolnyslask.pl , http://zitaj.jeleniagora.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i załączniki zamieszczone są na stronach www.rpo.dolnyslask.pl, www.zitaj.jeleniagora.pl w zakładce dotyczącej naboru.
IOK informuje, że wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy stosować aktualną na dzień ogłoszenia naboru „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, która jest umieszczona na stronach www.rpo.dolnyslask.pl,  www.zitaj.jeleniagora.pl

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiazujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone uchwałą nr 84/18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 20 czerwca 2018 roku i są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl oraz na stronie ZIT: www.zitaj.jeleniagora.pl
 
W Załączniku nr 1 wskazano kryteria, w których dopuszczono możliwość poprawy/uzupełnienia wniosku oraz dopuszczalny zakres zmian.

Ikona naboru
Poddziałanie 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową- ZIT AJ
Pliki do pobrania
Opublikowano:
27 lipiec 2018