Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobków etap II.

Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobków etap II.
RPDS.04.02.03-02-0001/20
Wartość projektu: ponad 4,8 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 3,3 miliona zł

Przedmiotowy projekt dotyczy kontynuacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobków w aglomeracji Świerzawa. Celem główny projektu jest wzrost jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie odsetka osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków w następstwie budowy systemu kanalizacji aglomeracji Świerzawa. W ramach projektu zrealizowane zostanie budowa sieci grawitacyjno - ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobków składające się z: - grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej, O 200 L=3,5km, O 160 L=1,5km - sieciowych przepompowni ścieków - 8 szt. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu do zbiorowego systemu oczyszczalni ścieków zostanie podłączonych 350 RLM na terenie aglomeracji Świerzawa, które do tej pory nie miały dostępu do sieci kanalizacyjnej. Z uwagi na ukształtowanie terenu przedmiotowy projekt dot. budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz w niezbędnym zakresie kanalizacji tłocznej obejmującej osiem przepompowni ścieków sanitarnych. Przepompownie ścieków zlokalizowano w miejscach, gdzie transport grawitacyjny ścieków jest niemożliwy i wymusza to konieczność zastosowania rurociągów tłocznych. W związku z powyższym w ramach projektu przewidziano budowę sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej.