Rozmiar tekstu:
 • Tekst standadowej wielkości
 • Tekst dużą czcionką
 • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Jak korzystać z Programu?

Jak skorzystać z Programu?

Wciąż słyszysz o projektach zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim? Masz znajomych, którzy dzięki nim rozwinęli firmę, dostali pracę lub odbyli szkolenie? Warto byś wiedział, że Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2014-2020 dysponują budżetem w wysokości 103 782 144 euro. By dołączyć do grona korzystających ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Przejrzyj niżej zamieszczone informacje, aby znaleźć dofinansowanie odpowiednie dla Twoich potrzeb.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O możliwość dofinansowania projektu na obszarze ZIT AJ mogą ubiegać się podmioty publiczne lub prywatne (z wyłączeniem osób fizycznych) określeni jako beneficjenci w Poddziałaniach skierowanych do ZIT AJ.   ZIT AJ w latach 2014-2020 będzie wdrażał środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach następujących osi priorytetowych:

1. Przedsiębiorstwa i innowacje
2. Technologie informacyjno-komunikacyjne
3. Gospodarka niskoemisyjna
4. Środowisko i zasoby
5. Transport
6. Infrastruktura spójności społecznej
7. Infrastruktura edukacyjna
8. Rynek pracy
9. Włączenie społeczne
10.Edukacja

W ramach działań wdrażanych przez ZIT AJ finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, określono, kto dokładnie może z niego skorzystać.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W RPO WD 2014-2020 przewidziano dofinansowanie zróżnicowanych projektów. Wachlarz możliwości oferuje mi.in. dofinansowania z zakresu inwestycji w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny, kompleksową modernizację energooszczędną budynków, budowę ścieżek edukacyjnych i rewitalizację terenów rekreacyjnych, przebudowę dróg, czy bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób o trudnej sytuacji na runku pracy, a także doposażenie szkół i placówek dydaktycznych.

Przedsiębiorstwa i innowacje:

 • rozbudowa infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych i szkołach wyższych;
 • realizacja przez przedsiębiorstwa projektów badawczych – samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi;
 • tworzenie i rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw;
 • rozwój profesjonalnych usług proinnowacyjnych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu;
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych, stref aktywności gospodarczej;
 • rozbudowa infrastruktury instytucji otoczenia biznesu wspierającej tworzenie i rozwój MŚP;
 • doradztwo dla MŚP;
 • internacjonalizacja działań MŚP;
 • rozwój produktów i usług w MŚP.

Technologie informacyjno-komunikacyjne:

 • rozwój e-usług publicznych oraz tworzenie otwartych zasobów publicznych;
 • przedsięwzięcia z zakresu digitalizacji zasobów i treści, np. kulturowych, naukowych;
 • tworzenie, rozwijanie i integracja baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających komunikację między podmiotami, wspomagające procesy decyzyjne w JST.

Gospodarka niskoemisyjna:

 • budowa oraz modernizacja infrastruktury służącej do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;
 • zwiększenie efektywności energetycznej MŚP (np. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w procesach produkcyjnych);
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • zakup oraz modernizacja niskoemisyjnego taboru szynowego i autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich;
 • inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast, np.: systemy Park&Ride, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, drogi rowerowe, ciągi piesze;
 • inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem miejskim oraz systemami zarządzania ruchem i energią;
 • modernizacja nieekologicznych systemów grzewczych w budownictwie jednorodzinnym;
 • budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji.

Środowisko i zasoby:

 • inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
 • budowa lub rozbudowa zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych;
 • ochrona, rozwój i udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego;
 • przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej);
 • tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej;
 • wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody;
 • projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne;
 • budowa zbiorników retencyjnych oraz odbudowa lub modernizacja wałów przeciwpowodziowych;
 • działania związane z zapobieganiem suszom.

Transport:

 • budowa i przebudowa dróg wojewódzkich w sieci TEN-T;
 • budowa obwodnic lub obejść miejscowości w kategorii dróg wojewódzkich;
 • modernizacja dróg lokalnych związana z węzłami miejskimi sieci TEN-T;
 • modernizacja sieci kolejowej.

Infrastruktura spójności społecznej:

 • inwestycje dotyczące infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług (rodzinnych domów pomocy, ośrodków wsparcia, noclegowni itp.);
 • inwestycje dotyczące domów pomocy społecznej;
 • inwestycje dotyczące żłobków, klubów malucha;
 • inwestycje dotyczące adaptacji budynków na mieszkania chronione, wspomagane i treningowe oraz na mieszkania socjalne;
 • modernizacja infrastruktury lecznictwa;
 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych;
 • odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • inwestycje dotyczące dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach lokalnych programów rewitalizacji.

Infrastruktura edukacyjna:

 

 • inwestycje dotyczące budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego;
 • zakup wyposażenia do budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego;
 • poprawa warunków nauczania – zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych – realizowana poprzez inwestycje dotyczące szkół i placówek (w tym zakup wyposażenia);
 • wyposażenie szkół w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych;
 • inwestycje dotyczące placówek i szkół ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych i specjalnych (w tym zakup wyposażenia);
 • budowa nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu, wspieranie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego oraz tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp.

Rynek Pracy:

 • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie;
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami; i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne);
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy;
 • bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej;
 • wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia;
 • granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy;
 • wsparcie mobilności osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania;
 • doposażanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w celu umożliwienia aktywizacji rodziców i opiekunów;
 • opracowanie i wdrożenie programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,

Włączenie Społeczne:

 • usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy;
 • zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/ asystenta zawodowego u pracodawcy;
 • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji zawodowej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy);
 • promocja i wsparcie wolontariatu w zakresie integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi i z niepełnosprawnościami;
 • tworzenie miejsc i świadczenie usług w ramach placówek zapewniających dzienną opiekę nad osobami niesamodzielnymi, w podeszłym wieku i z niepełnosprawnością;
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
 • opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

Edukacja:

 • wyszukiwanie, przygotowywanie i wspieranie lokalnych animatorów, którzy będą prowadzić stałą działalność animacyjną w danym środowisku;
 • wsparcie ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej, niebędących przedsiębiorstwami społecznymi;
 • wsparcie na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego;
 • wsparcie tworzenia i funkcjonowania integracyjnych podmiotów ekonomii społecznej (poprzez szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp.);
 • tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry);
 • wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej;
 • budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy.

Jakie mogą być formy wsparcia?

Wsparcie, jakie przewidziane jest w ramach Strategii ZIT AJ, polegać będzie na otrzymaniu bezzwrotnej dotacji na realizację projektu. Dofinansowanie wyniesie do 85% wartości projektu.  Poziomy dofinansowania są określane dla każdego konkursu w ramach ZIT AJ.

Jak się starać o dofinansowanie?

Zidentyfikuj potrzeby

Czy masz już plan, na realizację którego potrzebujesz unijnych pieniędzy? Pamiętaj, wertowanie opisów programów w celu znalezienia inspiracji nie jest dobrym pomysłem. Doświadczenia z realizacji wcześniejszych projektów pokazują, że największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z konkretnych potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.

Znajdź właściwe źródło finansowania

Po określeniu swoich potrzeb poszukaj źródła ich finansowania. Środki finansowe, o które możesz się ubiegać w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej (ZIT AJ) stanowią część budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) Na budżet RPO WD 2014-2020 składają się zarówno środki Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zarówno typy projektów, przykładowi beneficjenci oraz zasady wdrażania muszą być zgodne z zasadami określonymi w RPO WD 2014-2020 oraz Strategią ZIT AJ.

Warto pamiętać, że we wstępnym określeniu programu odpowiedniego dla Twoich potrzeb pomocna będzie wyszukiwarka dotacji. Odpowiadając na kilka pytań dotyczących reprezentowanego przez Ciebie podmiotu, miejsca realizacji projektu i jego dziedziny, dowiesz się, z którego programu prawdopodobnie będziesz mógł się ubiegać o pomoc unijną. Możesz również skontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (najlepiej zlokalizowanym w miejscowości najbliższej realizacji Twojego projektu) – wykwalifikowany konsultant udzieli Ci tam bezpłatnej porady na temat możliwych źródeł finansowania. Adres i numer telefonu do Punktu znajdziesz pod linkiem: http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/punkty-informacyjne-3/

Pamiętaj, że projekty, które otrzymały dofinansowanie z programu regionalnego, nie mogą już być finansowane z programu krajowego!!

Myśl projektowo

Z Funduszy Europejskich nie wspiera się działalności bieżącej, ale konkretne projekty. Zgodnie z definicją, projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, podejmowanym dla osiągnięcia z góry określonych celów. Każdy projekt musi mieć szczegółowo określone terminy realizacji nie tylko całości, ale każdego wykonywanego w nim zadania.

Przeanalizuj zatem formularze wniosków i dokumenty dla ubiegających się o wsparcie i instrukcje ich wypełniania. Najważniejsze dokumenty z jakimi musisz się zapoznać to:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (RPO WD 2014 – 2020)
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014 – 2020 (SZOOP RPO WD 2014 – 2020)
 • Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014 – 2020
 • Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

Zapoznaj się z opisem programu, który został zidentyfikowany jako możliwe źródło finansowania. Upewnij się, że Twój projekt spełnia wszystkie warunki, wpisuje się w cele programu i postaraj się dowieść tego we wniosku o dofinansowanie. Poznaj obowiązki związane z realizacją projektów objętych wsparciem z Funduszy Europejskich – ponieważ będziesz wykorzystywał pieniądze publiczne, konieczne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji i przestrzeganie procedur określonych dla wybranego rodzaju wsparcia.

Śledź harmonogramy naborów wniosków

Wnioski o wsparcie w ramach ZIT AJ z Regionalnego Programu Operacyjnego składa się w ściśle określonych terminach, biorąc udział w konkursach naborów wniosków. Harmonogram naboru wniosków wniosków o dofinansowanie RPO WD 2014-2020 jest planem naborów na dany rok kalendarzowy publikowanym pod koniec każdego roku. Harmonogram zawiera informacje m.in. na temat typów projektów jakie mogą otrzymać dofinansowanie czy też orientacyjną kwotę dofinansowania w poszczególnych konkursach.

W uzasadnionych przypadkach (np. wyczerpanie środków przeznaczonych na dane działanie, brak odpowiednich dokumentów krajowych) niektóre zaplanowane w harmonogramie konkursy mogą się nie odbyć lub ulec przesunięciu w czasie. Warto pamiętać, że Harmonogram naboru wniosków jest aktualizowany w trakcie roku.

Śledź ogłoszenia o konkursie

Pomiędzy datą otwarcia a datą zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów zachowany jest co najmniej 30 – dniowy termin.

Po ogłoszeniu naboru przez właściwą instytucję zweryfikuj raz jeszcze swój projekt i dostosuj go do wymagań konkretnego konkursu.

Ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem Konkursu zawiera następujące informacje:

 • rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu;
 • rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie;
 • kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów;
 • poziom dofinansowania projektów;
 • maksymalną kwotę dofinansowania projektu, jeśli została ustalona;
 • kryteria wyboru projektów;
 • termin rozstrzygnięcia konkursu;
 • wzór wniosku o dofinansowanie projektu;
 • termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu;
 • wzór umowy o dofinansowanie projektu;
 • informację o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy.

Wypełnianie wniosku

Wypełnianie samego wniosku przebiega analogicznie dla wszystkich projektów. Wzory wniosków oraz formularze wymaganych załączników dla naborów w ramach ZIT AJ dostępne są na naszej stronie internetowej oraz na stronie konkretnego ogłoszenia o naborze.

Znaleźć tam można również szczegółowe wytyczne wypełniania wniosków i załączników. Ważne jest wypełnienie wszystkich rubryk, dopilnowanie poprawności obliczeń, przygotowanie wymaganych załączników w wymaganej formie i liczbie itp.

Wypełniony wniosek musisz dostarczyć w wyznaczonym terminie do instytucji wskazanej w regulaminie danego konkursu.

Instrukcja Wypełniania Wniosku

Podpisanie umowy

Jeżeli zostanie Ci przyznana dotacja na realizację Twojego projektu, będziesz mógł śmiało stwierdzić, że dotarłeś na linię…. Startu. Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym Ci wsparciu jest umowa. Określa ona zasady, na jakich przyznano Ci środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy musisz zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej wymagane są: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności, a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu. Zanim podpiszesz umowę, musisz też zaktualizować harmonogram realizacji Twojego projektu.

Realizuj projekt

Teraz czeka Cię najtrudniejsze zadanie, czyli realizacja i rozliczenie projektu. Projekt musisz realizować zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku oraz przestrzegając podstawowych obowiązków beneficjenta. Jeśli popełnisz błędy w tym momencie możesz utracić część, a nawet całość dofinansowania.

Zamknięcie i rozliczenie projektu rozpoczyna okres jego trwałości – to czas, w którym musisz utrzymać zakładane efekty projektu, np. zakupione maszyny i urządzenia, poziom zatrudnienia itp. Długość okresu trwałości zależy od tego, jaki podmiot reprezentujesz. Dla przykładu jeżeli jest to mikro, mała lub średnia firma wynosi on 3 lata. W pozostałych przypadkach jest to 5 lat.