Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/ Działaniach/Poddziałaniach RPO WD ( w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – marzec 2019 r.