Rozmiar tekstu:
 • Tekst standadowej wielkości
 • Tekst dużą czcionką
 • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

W związku z ogłoszeniem konkursu o dofinansowanie ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej RPO WD 2014-2020 projektów w ramach Działania 10.1 " Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej", Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej organizują spotkanie informacyjne dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursu.

W ubieganiu się o dofinansowanie mogą brać udział następujące podmioty wyszczególnione w SzOOP RPO WD, tj.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • przedsiębiorcy.


Wsparcie w ramach konkursu adresowane jest do obszarów Dolnego Śląska, które są objęte mechanizmem ZIT AJ, tj.: ­

Miasto Jelenia Góra, ­ Gmina Janowice Wielkie, ­ Gmina Jeżów Sudecki ­ Miasto Karpacz, ­ Miasto Kowary, ­ Gmina Mysłakowice ­ Miasto Piechowice, ­ Gmina Podgórzyn, ­Gmina Stara Kamienica, ­ Miasto Szklarska Poręba, ­ Gmina i Miasto Gryfów Śląski, ­ Gmina i Miasto Lubomierz, ­Miasto i Gmina Mirsk, ­ Miasto i Gmina Wleń, ­ Gmina Pielgrzymka, ­ Miasto i Gmina Świerzawa, ­ Miasto Wojcieszów, ­ Miasto Złotoryja. Wsparciem w ramach ZIT AJ objęte są w całości powiaty: jeleniogórski, Jelenia Góra Miasto.

Na spotkanie mogą zgłosić się osoby/instytucje spoza obszaru ZIT AJ, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają beneficjenci wymienieni powyżej.

 • Termin spotkania: 20 listopada 2015 r., w godz. 10.00 – 13.00
 • Miejsce spotkania: Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27 - Jelenia Góra
 • Rejestracja uczestników od 9:30.
 • Formularz zgłoszeniowy – pobierz plik
 • Agenda spotkania - pobierz plik
 • Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych – do 18 listopada br. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”.
W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach ZIT AJ zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

 

 

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej m.in. specjalnych i integracyjnych oraz uruchomienie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Wykaz dodatkowych zajęć obejmuje:
a) zajęcia specjalistyczne takie jak zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;
e) zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (tj. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość) oraz właściwe postawy/ umiejętności (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa oraz pobudzające ciekawość świata).

10.1.C. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z  dziećmi w  wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności poprzez współpracę nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Szczegółowy opis dofinansowanych typów operacji zawiera Regulamin konkursu.