Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

06.02.2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której dla Działania 6. Inwestycje w infrastrukturę społeczną w Osi Priorytetowej  Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przyjęte zostały zmiany Regulaminu w ramach konkursów:

    nr RPDS.06.01.01-IZ.00-02-166/16 – konkursy horyzontalne – nabór na OSI;
    nr RPDS.06.01.02-IZ.00-02-167/16 – ZIT WrOF;
    nr RPDS.06.01.03-IZ.00-02-168/16 – ZIT AJ.


Zmiana zapisów regulaminu wynika z konieczności doprecyzowania jego postanowień odnoszących się do okresu realizacji projektu oraz terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność. W jej wyniku w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie wydłużenie terminu realizacji projektu poza datę wskazaną w punkcie 29 regulaminu konkursu.

Regulamin 6.1 A i B – obowiązuje od 6.02.2017
Regulamin 6.1 A i B – obowiązuje od 6.02.2017 – śledź zmiany