Rozmiar tekstu:
 • Tekst standadowej wielkości
 • Tekst dużą czcionką
 • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursie:

 • 07.01.03-IZ.00-02-365/19


Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach: Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AJ. 

W ramach ww. konkursu nabór dotyczy typu projektu 7.1 A: Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację, budowę (w tym także zakupu wyposażenia) budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego. 

Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektów jest kategoria: 052 – Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem. 

W ramach edukacji przedszkolnej preferowane będą projekty: 

 • realizowane na obszarach charakteryzujących się słabym dostępem do edukacji przedszkolnej;
 • realizowane na obszarach wiejskich;
 • realizowane na terenach gmin, charakteryzujących się niskim poziomem zamożności; 
 • dotyczące przedszkoli integracyjnych (w tym przedszkoli posiadających oddziały integracyjne). 

O dofinansowanie w ramach ww. konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: 

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
 • jednostki organizacyjne jst; 
 • organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, w tym organizacje pozarządowe. 

Jako partnerzy występować mogą tylko podmioty wskazane wyżej jako wnioskodawcy/beneficjenci. 

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 25 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej 122 w budynku UMWD we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5, o godz. 10:00. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi informacjami znajduje się na stronie RPO WD tutaj