Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

10 października 2019 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-363/19 dla Poddziałania 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ.

W ramach konkursu złożono 7 wniosków o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi 4 343 380,92 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 3 672 832,37 zł.

15 października 2019 roku rozpoczął się etap oceny formalnej ww. wniosków o dofinansowanie. Komisja Oceny Projektów działa na podstawie Regulaminu pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-2020 zatwierdzonego 15 października 2019 r.

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPDS.10.01.03-IZ.00-02-363/19

Regulamin pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-2020

 Lista wniosków oraz Regulamin pracy KOP znajdują się ponadto w zakładce Nabory.