Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Instytucja Zarządzająca RPO WD przypomina, że beneficjenci RPO WD 2014-2020 przetwarzają dane osobowe na potrzeby realizacji projektu w ramach RPO WD zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).

Instytucja Zarządzająca przypomina, że danymi osobowymi są nie tylko dane uczestników projektów, ale także dane innych osób, takie jak m.in.:

- dane osobowe zebrane od partnerów,

- dane osobowe zebrane od personelu projektu,

- dane osobowe uczestników spotkań informacyjnych organizowanych przez Beneficjenta,

- dane osobowe podmiotów biorących udział w realizacji projektu (w tym wykonawców).

Dane osobowe przetwarzane są w każdym z projektów RPO WD 2014-2020, zarówno tych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

UWAGA: Zgodnie z umową o dofinansowanie, beneficjent może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji projektu, wskazane w umowie o dofinansowanie. Beneficjent jako podmiot przetwarzający w trybie art. 28 RODO przetwarza dane osobowe w imieniu Administratorów, którymi są:

- Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław;

-Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Zakres przetwarzanych danych wskazany jest w załączniku do umowy. Beneficjent nie może zbierać danych osobowych wykraczających poza wskazany w umowie zakres, powołując się na potrzebę realizacji projektu. W przypadku, jeżeli na potrzeby własnej działalności beneficjent zbiera inne dane osobowe wykraczające poza zakres niezbędny do realizacji projektu, musi te sytuacje wyraźnie rozgraniczyć, wskazując osobom, których dane dotyczą, właściwe informacje wynikające z art. 13 lub 14 RODO.

W przypadku danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w załączniku do umowy o dofinansowanie, Administratorem tych danych nie jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, ani Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.