Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Informujemy o zmianach w dokumentacji konkursowej dla naboru ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.3 ,, Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ”, Typu 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy” nr RPDS.03.03.03-IP.01-02-326/18.

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej:

1. Zmiana w Regulaminie i Ogłoszeniu konkursu w zakresie:

a) Terminu zakończenia naboru:
z: do godz. 15.00 dnia 19.04.2019 r.
na: do godz. 15.00 dnia 30.04.2019 r.


2. Zmiana w Załączniku nr 1 „Zalecenia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do Regulaminu konkursu w zakresie:

terminu rozliczenia pierwszej i kolejnych transz zaliczki z 90 dni do 180 dni.

3. zmiana zapisów umowy – wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu został dostosowany do aktualnego wzoru bazowego umowy stosowanego przez DIP oraz skorygowany
w zakresie terminów rozliczenia transz zaliczki z 90 dni na 180 dni.

Wszystkie aktualne dokumenty znajdują się na stronie ZIT AJ i DIP w zakładce naboru.