Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Uchwałą nr 791/VI/19 ZWD z dnia 5 czerwca 2019 r. została przyjęta aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 14 września 2015 r. uchwałą nr 1179/V/15 (z późn. zm.), której ostatnie brzmienie zostało określone uchwałą nr 749/VI/19 z dnia 20 maja 2019 r.

Zmianie ulega Załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego w którym wykreślono projekt pn. Budowa obejścia Złotoryi – etapami z Poddziałania 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne z wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020.