Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

17 września 2019 r. Uchwałą nr 1190/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

SZOOP RPO WD 2014-2020 v 46 zatw uchwałą nr 1190_VI_19 w dn 17-09-2019 Uchwała 1190_VI_19_ wraz z uzasadnieniem z dn 17-09- 2019 Wykaz zmian SzOOP v 46 ZWD zatw 17-09-2019 Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik SZOOP nr 3 Kryteria EFRR Załącznik SZOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej Załącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD Załącznik SZOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR 2207 Załącznik SZOOP nr 8 do SZOOP RPO WD – KM RPO WD Nr 104 z dn 5-06-2019 Załącznk SZOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3 3