Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Pokaż
Wyniki naborów
Temat
Priorytet
3 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie
3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
Zakończony
26-07-2017 08:00 | 29-08-2017 15:00

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ.

Nabór w trybie konkursowym – skierowany do beneficjentów realizujących projekty na obszarze ZIT AJ.

Przez konkurs ogłaszany w ramach ZIT AJ rozumie się prowadzony w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie ogłaszany na projekty o znaczeniu/zasięgu nie wykraczającym poza obszar ZIT AJ.

 

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra pełniące funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej (ZIT AJ) – pełniące role Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje:

– Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, oraz Miasto Jelenia Góra pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej (ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy IZ RPO WD a Miastem Jelenia Góra pełniącym funkcję lidera ZIT AJ oraz funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD.

Na co i kto może składać wnioski

Na co można otrzymać dofinansowanie

Przedmiotem konkursów jest typ projektu określony dla działania:

3.4 A b) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, B&R, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, stacje ładowania pojazdów elektrycznych;
3.4 A c) Inwestycje (budowa, rozbudowa) związane z systemami zarządzania ruchem i energią (infrastruktura, oprogramowanie);
3.4 A d) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. drogi rowerowe, ciągi pieszo – rowerowe.

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne jst;
jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich;
organizacje pozarządowe;
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

 

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 5 750 000 EUR, tj. 24 012 000 PLN (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w czerwcu 2017 r., 1 euro = 4,1760 PLN).

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach działania.

 

Wartość projektu:

Minimalna wartość projektu - 200 000 PLN. 
Maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektów:

Dofinansowanie UE na poziomie projektu: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych z zastrzeżeniem regulacji związanych z pomocą publiczną i luką finansową.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:

Wkład własny beneficjenta na poziomie projektu: co najmniej 15%

Niezbędne dokumenty

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu:

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl  oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) i na www.zitaj.jeleniagora.pl.

Ogłoszenie o konkursie 3.4.3 – ZIT AJ – obowiązuje od 22.01.2018

Ogłoszenie o konkursie 3.4.3 – ZIT AJ – wersja archiwalna do 21.01.2018

Regulamin-3_4_3-ZIT-AJ – obowiązuje od 22.01.2018

Regulamin-3_4_3-ZIT-AJ – śledź zmiany – obowiązuje od 22.01.2018

Regulamin-3_4_3-ZIT-AJ – wersja archiwalna do 21.01.2018Regulamin-3_4_3-ZIT-AJ – wersja archiwalna do 21.01.2018

Załącznik nr 1 do regulaminu – Kryteria_wyboru_3_4_3_ZIT AJ_typ_b-d

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu -Wskaźniki  3_4_3_ZIT_AJ_typ_b-d-v2

Załącznik nr 3 do regulaminu powierzchnia i ludnośćStrategia ZIT AJ – aktualizacja -11.10.2016

Zacznik-1-Tabela-wskanikw-produktu

Zacznik-2-Tabela-wskanikw-produktu

Wzór-wniosku

Deklaracja N2000

Deklaracja RDW

formularz pomoc inna niz pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie

formularz zakres informacji pomoc de minimis – przedsiębiorstwo

formularz zakres informacji pomoc de minimis

instrukcja wypełniania wniosku v3

oświadczenie o braku pomocy publ pomoc de minimis

oświadczenie pomoc de minimis

Oświadczenie – analiza OOŚ z instrukcją

oświadczenie-VAT-dla-Partnera-zał.-do-WND-v.2.0a

oświadczenie-VAT-dla-Podmiotu-realizującego-Projekt-zał.-do-WND-v.2.0a

oświadczenie-VAT-dla-Wnioskodawcy-zał.-do-WND-v.2.0a

poziom wsparcia w projektach partnerskich

szerokie pełnomocnictwo

UOKiK Pomoc publiczna-informacje dodatkowe

wkład niepieniężny – projekty bez pomocy publicznej

wkład niepieniężny – projekty z częściową pomocą publiczna

wkład niepieniężny – projekty z pomocą publiczna

Wzór umowy EFRR 2014 2020_ ver_ 10_30_marca 17

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budż.państw.

Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz-finan. dla projektów z budżetem Państwa

Załącznik nr 2 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności

Załącznik nr 4 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność – wersja nanieś zmiany

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Załącznik nr 14 Klasyfikacja budżetowa projektu

Inne ważne informacje

Materiały dodatkowe

Przykładowa metodologia wyliczania wartości wskaźników

Uwaga! Dokument nie stanowi metodologii Instytucji Zarządzającej do wyliczania wskaźnika „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)”.

Wnioskodawca może użyć dowolnej metodologii, wyliczając wartość wskaźnika na potrzeby wniosku o dofinansowanie.

IZ RPO WD 2014 – 2020 informuje, że w dokumencie „Przykładowa metodologia szacowania wartości wskaźników” znajduje się błąd rachunkowy na str. 64 wyliczona oszczędność CO2 powinna wynosić 446 ton CO2/rok, zamiast 446 144 ton CO2/rok.

Informacje o naborze

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 26 lipca 2017 r. do godz. 15.00 dnia 29 sierpnia 2017 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto w ww. terminie (do godz. 15.00 dnia 29 sierpnia 2017 r.) do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator Wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
II piętro, pokój nr 2019

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
II piętro, pokój nr 2019

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska S.A.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, (lub innym opakowaniu np. pudełku) której opis zawiera następujące informacje:

pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem
wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr …………..
tytuł projektu
numer wniosku o dofinansowanie
„Nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFRR”.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Ikona naboru
Poddziałanie 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ
Pliki do pobrania
Opublikowano:
26 czerwiec 2017