Poznaj proces podpisywania umowy

Poznaj proces podpisywania umowy:

Etap 1 – Informacja o uzyskaniu dofinansowania

Po zakończeniu weryfikacji formalnej i merytorycznej instytucja udzielająca dotacji publikuje listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę. Jednak samo znalezienie się na takiej liście nie jest jeszcze potwierdzeniem uzyskania dotacji. Wpływ na to, ile i jakie podmioty otrzymają dofinansowanie, może również mieć wysokość puli środków do rozdysponowania w danym konkursie. Może się zdarzyć tak, że nie wystarczy ich dla wszystkich pozytywnie ocenionych projektów. Wówczas Instytucja Zarządzająca podejmuje decyzję o wyborze do dofinansowania najwyżej sklasyfikowanych przedsięwzięć, bądź też o powiększeniu puli środków, jeśli jest to możliwe.

Procedura podpisania umowy rozpoczyna się w momencie otrzymania oficjalnego pisma potwierdzającego przyznanie wsparcia na realizację projektu. Zawiera ono również informację o dokumentach, jakie musisz zgromadzić do podpisania umowy oraz terminie, w którym powinieneś dopełnić niezbędnych formalności. Jeżeli realizujesz projekt w partnerstwie, stroną umowy jest partner wiodący, na którym spoczywa również odpowiedzialność za realizację projektu.

Etap 2 – Jakie dokumenty należy złożyć, aby podpisać umowę o dofinansowanie?

Aby poprawnie przygotować dokumenty, możesz już na etapie aplikowania o środki zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym wymienione będą załączniki/dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Wymagane dokumenty mogą różnić się w zależności np. od rodzaju działania, projektu i podmiotu, który będzie aplikował o środki.

Przykładowa lista załączników na podstawie minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie:

-wniosek o dofinansowanie projektu
-harmonogram płatności
-pełnomocnictwo osób reprezentujących beneficjenta
-oświadczenie o kwalifikowalności od towaru i usług –jeśli beneficjent/partner będzie kwalifikował koszt podatku od towarów i usług
-wzór umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe oraz umowy licencyjnej
-wzór umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe pomiędzy Zamawiającym a Twórcą.

Aktualne wzory umowy o dofinansowanie i załączników do umowy znajdują się tutaj

Etap 3 – Podpisanie umowy

Szczegółowe informacje dotyczace procesu podpisania umowy znajdziecie Państwo- tutaj

Zapoznaj się z Komunikatem IZ RPO WD dla Wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dotyczącego zmian w projekcie przed zawarciem umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu (konkursy ogłaszane i wdrażane przez IZ RPO WD w ramach alokacji EFRR)

Skip to content