Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Jelenia Góra zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony rozwojlokalny.jeleniagora.pl prowadzonej przez Urząd Miasta Jelenia Góra.

Data publikacji strony internetowej: 2024-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-01.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie spełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG.
  • Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
  • Umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego
  • Brak mapy serwisu
  • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.
  • Niektóre linki w treści zawierają jako opis fragment adresu URL.

Wyłączenia

  • Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, zostały wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta Jelenia Góra i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów – nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Jelenia Góra.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu za pomocą mechanizmów wbudowanych w przeglądarki internetowe:
CTRL i klawisz + aby powiększyć
CTRL i klawisz – aby zmniejszyć
CTRL i klawisz 0 aby przywrócić domyślną wielkość czcionki.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Do budowy serwisu zastosowano technologie informatyczne – tzw. Responsive Web Design, które automatycznie dostosowują moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Serwis przygotowany jest do obsługi na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Dumycz. Kontakt: tdumycz@jeleniagora.pl, tel. 75 75 46 101. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej strony rozwojlokalny.jeleniagora.pl odpowiada Tomasz Dumycz, tdumycz@jeleniagora.pl, tel.75 75 46 101.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

1. ul. Plac Ratuszowy 58 –  budynek główny – Ratusz

Budynek jest dostępny dla osób na wózkach. Od strony ul. 1-go Maja znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, budynek jest wyposażony w windę – (dźwig typu Home Lift ) umożliwiający dostęp do I piętra oraz do II piętra budynku.
Toaleta dostępne dla osób z niepełnosprawnością- toaleta zlokalizowana na parterze budynku. Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
W nieruchomości zorganizowana jest informacja na parterze w holu głównym obsługująca budynek ratusza oraz przybudówkę ratusza.
Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

2. ul. Plac Ratuszowy 58 – przybudówka ratusza

Budynek jest dostępny dla osób poruszających się  na wózkach jedynie na poziomie parteru. Od strony ul. 1-go Maja znajduje się wejście bez barier dla osób niepełnosprawnych, wejście drugie zlokalizowane jest od strony Placu Ratuszowy, do którego prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych.
Toaleta dostępne dla osób z niepełnosprawnością- toaleta zlokalizowana na parterze budynku.
Przed budynkiem wyznaczone jest  miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. 
Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

3. ul. Okrzei 10 

Budynek jest dostępny dla osób na wózkach. Od strony zaplecza budynku – wjazd przez bramę- lewy szczyt budynku,  znajduje się parking dla klientów Urzędu Miasta. 
Na parkingu zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, w bliskiej odległości od windy umożliwiającej dostępność do każdą konsygnację budynku. 
Do windy można się dostać bezpośrednio z parkingu budynku. 
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na kondygnacji -1, 
Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

4. ul. Ptasia 2-3

Budynek jest dostępny dla osób poruszających się  na wózkach jedynie na poziomie parteru.
Od strony ul. Ptasiej znajduje się wejście do którego prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych.
Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością- zlokalizowana na parterze budynku w korytarzu na wprost wejścia do budynku. 
Przed budynkiem wyznaczone są  miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej dla budynku Ptasia 2-3 oraz Ptasia 6 A. 
Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

5. ul. Ptasia 6A

Budynek ma utrudniony dostępny dla osób poruszających się  na wózkach. 
Do poziomu parteru. Od strony ul. Ptasiej znajduje się wejście poprzedzone stopniem. 
W korytarzu parteru budynku znajdują się dwa stopnie. W razie konieczności, w celu ułatwienia pokonania bariery pracownicy Urzędu Miasta, rozkładają przenośny podjazd dla osób poruszających się na wózkach. 

6. ul. Sudecka 29

Budynek jest dostępny dla osób poruszających się  na wózkach jedynie na poziomie parteru. Od strony ul. Ptasiej znajduje się wejście bez barier dla osób poruszających się na wózkach. Brak toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnością.
Przed budynkiem wyznaczone jest  miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. 
Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. 
W nieruchomości zorganizowana jest informacja na parterze w holu głównym części budynku A. 

Dodatkowe informacje

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA NA LATA 2022 – 2024

Skip to content