Dowiedz się co zrobić, by dokonać zmian w projekcie

Co zrobić, by dokonać zmian w projekcie

W trakcie realizacji projektu może pojawić się potrzeba wprowadzenia zmian. Jest to możliwe pod warunkiem zachowania obowiązujących procedur. Samowolne działania mogą doprowadzić do utraty części lub nawet całości dotacji. Szczególnej uwagi wymaga dokonywanie zmian finansowych, które nie mogą doprowadzić do zwiększenia kwoty dofinansowania, ani przekroczenia ustalonych w projekcie limitów wydatków.

Zasady dokonywania zmian reguluje umowa o dofinansowanie projektu. Zmiany dokonywane są zawsze w odniesieniu do pierwotnych założeń projektu określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

Modyfikacje projektu mogą dotyczyć, np.:

– budżetu (zmiana wartości łącznych wydatków projekcie, przesuwanie wydatków między różnymi kategoriami w związku z różnicami cen, itp.),
– wskaźników realizacji projektu (ale tylko wtedy, kiedy nie wpłynie to na cel naszego projektu, a wartość tych wskaźników nie była czynnikiem decydującym o uzyskaniu punktów na etapie oceny naszego wniosku),
– zakresu projektu (np. rezygnacja z jakiegoś zakupu, jeśli okazał się zbędny dla osiągnięcia celu projektu albo wprowadzenie dodatkowych działań, które ułatwią realizację przedsięwzięcia),
– harmonogramu (przesunięcie realizacji działań w czasie, przesunięcie terminów ponoszenia wydatków, wydłużenie okresu realizacji projektu, itp.).

Zmiany mające wpływ na treść zawartej umowy o dofinansowanie projektu wymagają jej aneksowania. Szczegółowy zakres tych zmian, które wymagają aneksowania, jest zawsze określony w umowie o dofinansowanie, którą podpisujesz z instytucją udzielającą wsparcia.

Szczegółowe informacje dotyczace procesu dokonywania zmian w projekcie znajdziecie Państwo- tutaj

Skip to content