Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych
RPDS.10.01.03-02-0002/19
Wartość projektu: 1 925 876,16 zł
Wartość dofinansowania: 1 829 582,35 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów niepełnosprawnych w jeleniogórskich przedszkolach. Wsparciem zostanie objętych minimum 69 osób:
– minimum 30 dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym,
– 39 nauczycieli pracujących w miejskich przedszkolach.
W ramach projektu zostanie zrealizowanych 15 typów zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych (w tym zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych), studia podyplomowe dla 39 nauczycieli w 2 kierunkach z zakresu pedagogiki specjalnej tj. integracja sensoryczna 19 osób oraz logopedia 20 osób.

Link do strony projektu: https://miasto.jeleniagora.pl/content/jeleniog%C3%B3rskie-przedszkola-gwarancj%C4%85-wysokiej-jako%C5%9Bci-edukacji-dzieci-niepe%C5%82nosprawnych

Skip to content